fbpx
Pjesëmarrja e stafit akademik në Konferencë ‘’Žene bez PARdona’’ – Budućnost je zelena i digitalna

Pjesëmarrja e stafit akademik në Konferencë ‘’Žene bez PARdona’’ – Budućnost je zelena i digitalna

Pjesëmarrja e stafit akademik në Konferencë ‘’Žene bez PARdona’’ – Budućnost je zelena i digitalna

Me qëllim të ngritjes së cilësisë në shkencë, anëtarët e stafit akademik të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’, Prof. ass. dr. Suada Ajdarpašić (Fakulteti i biznesit), Prof. ass. dr. Anela Džogović (Fakulteti i menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis) dhe Prof. ass. dr. Hajrija Škrijelj (Fakulteti i menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis), kanë marrë pjesë në Konferencën në distancë ’’Žene bez PARdona’’ – Budućnost je zelena i digitalna, të organizuar nga Visoka Poslovna Škola PAR, në Rijek të Kroacisë, më 16 nëntor 2021.

Qëllimi i konferencës ishte të inkurajojë të gjitha gratë e suksesshme sipërmarrëse, shkencëtare, me rolet e veçuara në aspektet politike, sociale, kulturore e aspekte të tjera të jetës, në mënyrë që të inkurajojnë të gjitha gratë me interesa të njëjta.

Zyra për kërkime shkencore dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Učešće akademskog osoblja na Konferenciji ‘’Žene bez PARdona’’ – Budućnost je zelena i digitalna

S ciljem unapređenja kvaliteta na polju nauke, članice akademskog osoblja Univerziteta ‘’Haxhi Zeka’’, Prof. ass. dr. Suada Ajdarpašić (Fakultet biznisa), Prof. ass. dr. Anela Džogović (Fakultet za menadžment u turizmu, hotelijerstvu i okolišu) i Prof. ass. dr. Hajrija Škrijelj (Fakultet za menadžment u turizmu, hotelijerstvu i okolišu), učestvovale su na Konferenciji na daljini ’’Žene bez PARdona’’ – Budućnost je zelena i digitalna, organizovane od strane Visoke Poslovne Škole PAR, u Rijeci, Hrvatska, 16 novembra 2021. godine.

Cilj konferencije je bio da podstakne sve uspješne žene preduzetnice, naučnice, s istaknutim ulogama u političkom, javnom, društvenom, kulturnom i ostalim aspektima života kako bi svojim iskustvima podstakle i ohrabrile sve žene istih interesovanja.

Kancelarija za naučna istraživanja i međunarodnu saradnju

Translate »