fbpx

Në bazë të Njoftimit për procedurën për Lirim nga pagesa e semestrit, me Ref.nr. 296 të dt. 23.01.2019 njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së, që i takojnë ndonjërës nga kategoritë e veçanta, që nga data 11.06.2019 deri me 18.06.2019 të sjellin te zyrtari përkatës për çështje studentore dokumentacionin e kërkuar me Njoftimin e lartcekur si dhe kërkesën për kthimin e mjeteve për semestrat e regjistruar, fletëpagesat e semestrave të regjistruar dhe konfirmimin nga banka për xhirollogarinë e tyre.

Njoftimi Ref.nr. 296 të dt. 23.01.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »