fbpx

  Komisioni i Studimeve i Fakultetit të Biznesit  bënë këtë :

                                              Njoftim

  1. Studentët mund të bëjnë kalim nga statusi i studentit të rregullt në atë me korrespondencë, në bazë të rregullores për studime në nivelin bachelor neni 5 pika 1.

 

Dokumentacioni  për vazhdim të studimeve ( kalim në planprogram të ri) duhet të përmbajë;

–   kërkesën për vazhdim të studimeve
–   certifikatën e notave me notë mesatare
–   indeksin apo ID-in e studentit.

  1. Ndërsa ata që bëjnë kërkesë për transfer nga universitetet-fakultetet tjera duhet të kenë;

    – kërkesën për lejimin e transferimit ,
    – çertifikatën e notave me notë mesatare
    –   indeksin apo ID-in e studentit.

–   fletëçregjistrimin

 

Bazuar në Rrgulloret për studime në UHZ, Kërkesat për transfer  fillojnë nga data 01.10.2017 deri 15.10.2017,( kërkesat e arritura pas këtij afati nuk do të shqyrtohen).
                                      

Translate »