fbpx
Mbledhja e Këshillit Drejtues

Mbledhja e Këshillit Drejtues

Mbledhja e Këshillit Drejtues

03 Tetor 2016

U mbajt mbledhja konstituive e Këshillit Drejtues

Në takimin e radhës të Këshillit Drejtues, në bazë të nenit 12 pika 1.1, Nenit 18 , të Statutit të Universitetit, ”Haxhi Zeka” në Pejë, është marrë vendim për konstituimin e Këshillit Drejtues dhe zgjedhjen e Kryesuesit dhe Zëvendës kryesuesit të KD-së.

Përbërja e Këshillit Drejtues

– Prof.Asoc.Dr. Zenun Halili – Kryesues i Këshillit Drejtues

– Ma.sc. Haxhi Xhemajli – Zv.kryesues i Këshillit Drejtues

– Msc. Fitore Broqi– Anëtare e Këshillit Drejtues

– Prof.Asoc.Dr. Muhamet Sadiku – Anëtarë i Këshillit Drejtues

– Prof.Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi – Anëtarë i Këshillit Drejtues

– Prof.Ass.Mr. Besa Berberi – Anëtare e Këshillit Drejtues

– Msc. Enkeleda Lulaj – Anëtare e Këshillit Drejtues

Në bazë të nenit 12 pika 1.1, nenit 18 të Statutit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, konstituimi i Këshillit Drejtues me tre anëtarë të emëruar nga MASHT-i, në bazë të Vendimit të Ministrit Ref.nr. 20601B, dt. 20.09.2016 dhe me katër anëtarë të zgjedhur nga Senati i UHZ-së në mbledhjen e mbajtur me dt. 23.06.2016.

Procesi zgjedhor është realizuar konform Statutit të UHZ-së.

Translate »