fbpx
Mbledhja e 31 e Këshillit Drejtues

Mbledhja e 31 e Këshillit Drejtues

Njoftim

Mbledhja e 31 e Këshillit Drejtues

06.05.2015

Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues shqyrtoj disa pika të rendit të ditës.

Kryetari i Këshillit Drejtues Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi i njoftoj anëtarët e KD për Konstituimin e Komisionit Qendror Zgjedhor për zgjedhjet studentore në UHZ si dhe për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor sipas raporteve nga KQZ për Zgjedhjet Studentore. Në këtë mbledhje KD vendosi edhe për ndarjen e një shume të mjeteve për mbulimin e shpenzimeve për organizimin edhe mbajtjen e zgjedhjeve.

KD pranoj informata të rregullta nga Rektori lidhur me zhvillimet në Universitet lidhur me mbarëvajtjen e procesit mësimorë dhe pagesat e stafit, çështjet buxhetore, planfikimet për Kapus të Universitetit, Investimet kapitale,

Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues vendosi për ri-alokim të disa mjeteve buxhetore për rregullim të Kampusit dhe Investime Kapitale në pajisje të Laboratoreve dhe Sallave për mësim praktik.

Këshilli Drejtues e diskutoj edhe mundësin e plotësim-ndryshimit të disa rregulloreve me qëllim të çartësimit të tyre dhe shfrytëzimit të mjeteve buxhetore në mënyrë efiçente. Për këtë qëllim Grupi Punues i formuar nga KD do të paraqen propozimet në KD mbledhjen e radhes.

Në mbledhje u diskutua edhe për çështje tjera me rëndësi për funksionimin e Universitetit.

Translate »