Lajmerohen studentet e vitit te pare departamenti Kontabilitet dhe financa se kolokviumi i pare ne lenden Informatike do te mbahet sipas ketyre grupeve dhe sipas ketij orari. Orari dhe grupet duhet respektuar me perpikmeri.

Orari dhe grupet

Suksese

Jahja Lataj

Please follow and like us: