fbpx
KONKURS për emërimin e personelit akademik të rregullt në Fakultetin Juridik të UHZ – së

KONKURS për emërimin e personelit akademik të rregullt në Fakultetin Juridik të UHZ – së

Me bazë në nenin 8 të Ligjit nr. 03/L-212 të Punës, nenit 26 të Ligjit nr. 04/L-037 mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, nenin 169,170, 173, të Statutit nr. 04-V-622 të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregulloren nr. 025/23 për Procedurat Vlerësuese dhe Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 20.02.2023, vendosi të:

Shpall
K O N K U R S
Për emërimin e personelit akademik të rregullt në Fakultetin Juridik të UHZ – së

Emërim për herë të parë në thirrjen përkatëse

  1. Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta Procedurale Penale, E Drejta Procedurale Penale Pjesa e Posaçme;
  2. Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta Civile, E Drejta Familjare dhe Trashëgimore;

Formulari për aplikim

Translate »