fbpx
KONKURSIT PLOTËSUES

KONKURSIT PLOTËSUES
për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-Master për vitin akademik 2021/2022

  1. Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, në studimet postdiplomike-Master në afatin e tretë/plotësues për vitin akademik 2021/2022 do të regjistrojë 45 studentë.
  2. Në kuadër të numrit të përgjithshëm të përcaktuar si në paragrafin 1 të këtij konkursi duke u bazuar në UA Nr.09/2016 të MAShTI, Universiteti do të regjistrojë deri ne 12% studentë të rregullt nga komuniteti jo-shumicë. Kuota prej 12% të vendeve të rezervuara për regjistrim të studentëve nga komuniteti jo-shumicë do të shpërndahet në mënyrë proporcionale sipas përqindjes së numrit të përgjithshëm të studenteve për secilin program të fakulteteve veç e veç.

Konkursi ne Gjuhen Shqipe

Konkursi ne Gjuhën Angleze

Translate »