fbpx
Konkursi për Bursa

Ministria e Arsimit, Shkencës,Teknologjisë dhe Inovacionit, ofron bursa duke u bazuar në Ligjin e
Arsimit të Lartë nr.04//L-037, prioritetet nacionale dhe interesat strategjike të vendit që synojnë
mbështetjen e studentëve të shkëlqyer me bursa në programet e studimit në të gjitha fushat, për
studentët me aftësi të kufizuara, në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e
Kosovës, për rritjen e kapaciteteve në shkenca teknike, mbështetur në Udhëzimin administrativ nr.
14/2017 të datës 06.12.2017 dhe vendimin e Ministres nr. 01B/314 të dt. 18.10.2021:

SHPALL

KONKURS

PËR NDARJE TË BURSAVE PËR STUDENTËT E UNIVERSITETEVE PUBLIKE NË
PROGRAMET: BAÇELOR DHE MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

#bursa #konkursi

Translate »