fbpx
Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë 2022/2023

Senati i Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara sipas nenit 102, të Statutit të Universitetit, në mbledhjen e mbajtur me 08.09.2022 dhe në bazë të vendimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Ref. Nr.01B/1695 datë 08.07.2022, miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e:

KONKURSIT PLOTËSUES
për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- Bachelor në vitin akademik 2022/202
3

AFATET E KONKURSIT

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, oraret do të jenë si në vijim:

 1. Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 09.09.2022 deri më 19.09.2022 nga ora 09:00 deri 15:00 (dokumentet do të pranohen çdo ditë me përjashtim të ditës së diel).
 2. Me rastin e paraqitjes, kandidatët duhet t’i sjellin këto dokumente:
  a. Certifikatën/ekstraktin e lindjes (origjinal),
  b. Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme (origjinal, të noterizuara ose dublikatë),
  c. Diplomën e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesën e maturës, nëse ka pasur provim të maturës(origjinal, të noterizuar ose dublikatë),
  d. Kopjen e letërnjoftimit,
  e. Fletëparaqitja e plotësuar shkarkohet gjatë aplikimit online nga interneti: Vegza (Linku) për konkurrim online përmes Internetit është: http://apliko.unhz.eu
  f. Vendimin mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit.
 3. Me rastin e aplikimit, të gjithë kandidatët janë të obliguar që dokumentet e nevojshme si në pikën 2 t’i dorëzojnë në sportelet e fakulteteve përkatëse.
 4. Dokumentet nën pikën b) dhe c) mund të pranohen dublikatë vetëm nëse dëshmohen me vërtetim të organeve kompetente për humbje, dëmtim, vjedhje etj. P.S. Pas nxjerrjes së dokumenteve dublikatë, dokumentet origjinale nuk mund të shfrytëzohen nga kandidati pasi që ky veprim konsiderohet vepër penale.
 5. Njoftimet dhe oraret për vendin ku do të mbahen provimet pranuese mund të merren në fakultetet përkatëse, si dhe në ueb-faqet e këtyre fakulteteve. Datat e mbajtjes së provimeve pranuese në fakultetet e ndryshme janë të shpallura në vijim:

Provimi pranues do të mbahet më 21.09.2022 sipas orarit si në vijim:

 1. Fakulteti i Biznesit 21.09.2022 fillon në ora 10.00
 2. Fakulteti i MTHM 21.09.2022 fillon në ora 10.00
 3. Fakulteti i Agrobiznesit 21.09.2022 fillon në ora 10.00
 4. Fakulteti i Arteve 21.09.2022 fillon në ora 10.00
 5. Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet ta posedojnë njërin nga këto dokumente identifikuese: letërnjoftim, pasaportë apo patentë shofer, pa njërën nga të cilën nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues.


Senat Univerziteta “Haxhi Zeka” je, na osnovu kompetencija člana102 Statuta univerziteta, na održanom sastanku 08.09.2022 godine, kao i na osnovu odluke Ministarstva za Obrazovanje, Nauku, Tehnologiju i Inovacije, Ref. br. 01B/1695, dana 08.07.2022, odobrio prijedlog akademskih jedinica za objavljivanje:
DOPUNSKI KONKURSA
Za prijem studenata na prvoj godini osnovnih (Bachelor) studija za akademsku 2022/2023 godinu

Rasporedi (Rokovi) Konkursa
Za upis studenata na prvoj godini osnovnih studija, rasporedi su sljedeći:

 1. Podnošenje dokumentacije traje od 09.09.2022 do 19.09.2022 sa početkom od 09:00 do 15:00 časova (prijem dokumentacije će se odvijati svakog dana sem nedjelje.(
 2. Prilikom prijave, kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  a) Izvod rođenih/Ekstrakt (original),
  b) Svjedočanstva svih razreda srednje škole (original, noterizovano ili duplikat),
  c) Diplomu o završenoj srednjoj školi, ukoliko je imao maturski ispit (original, noterizovano ili duplikat),
  d) Kopiju lične karte,
  e) Ispunjenu aplikaciju, koja se može preuzeti sa internet stranice nakon online aplikacije (http://apliko.unhz.eu),
  f) Rješenje o priznanju (nostrifikaciji) školovanja van zemlje.
 3. Prilikom prijave, svi kandidati su u obavezi da neophodnu dokumentaciju kao u tački 2 dostave na šalterima odgovarajućeg fakulteta.
 4. U zamjeni za dokumenta pod tačkom b) i c) mogu se prihvatiti i duplikati samo ukoliko se dostavi i uvjerenje od kompetentnih organa o izgubljenim, oštećenim ili ukradenim dokumentima.
  P.S. Nakon ekstrakcije dokumenata duplikata, original dokumenti se ne mogu koristiti od strane kandidata jer se smatra krivičnim prekršajem.
 5. Obavještenja i raspored za mjesto održavanja prijemnog ispita mogu se dobiti na odgovarajućem fakultetu, kao i na internet stranici institucije. Datumi održavanja prijemnog ispita su određeni kao u nastavku.
  Prijemni ispit će se održati 21.09.2022. godine po sljedećem rasporedu:
 6. Fakultet Biznisa 21.09.2022 sa početkom od 10.00 časova
 7. Fakultet za Menadžment u Turizmu, Hotelojerstvu i Okolini 21.09.2022 sa početkom od 10.00 časova
 8. Fakultet Agrobiznisa 21.09.2022 sa početkom od 10.00 časova
 9. Fakultet Umjetnosti 21.09.2022 sa početkom od 09.00 časova
Translate »