fbpx
Konkurs për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ

Konkurs për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ

Me bazë në nenin 8 të Ligjit nr. 03/L-212 të Punës, nenit 26 të Ligjit nr. 04/L-037 mbi Arsimin e Lartë të Kosovës, nenin 169, 173, 174 të Statutit nr. 04-V-622 të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregulloren nr. 025/23 për Procedurat Vlerësuese dhe Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 31.07.2023, vendosi të:

Shpall
K O N K U R S
Për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ

Fakulteti i Biznesit
Për riemërim/avancim:

• Një mësimdhënës për lëndët: Bazat e Menaxhimit të Biznesit, Ekonomiksi i Teknologjisë së Informacionit;

Mënyra e  aplikimit

  1. Kandidatët të cilët aplikojnë për më shumë se një pozitë duhet të sjellin kopje fizike për aq pozita sa aplikojnë. 
  • Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dëshmive të nevojshme (të cilat kërkohen sipas Rregullores nr. 025/23 për Procedurat Vlerësuese dhe Përzgjedhëse Lidhur më Emërimin, Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik të Rregullt në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë dhe konkursit) duhet fillimisht të dorëzohen në formë elektronike në e-mail: [email protected] dhe pastaj në formë fizike në zyrën e protokollit në Rektorat.
  •  Aplikacionet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim. 
  • Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike nga dita e shpalljes në web-faqen zyrtare të Universitetit dhe gazetë, përkatësisht nga dt. 02.08.2023, deri  më dt. 16.08.2023.

Ju lutem shkarkoni këtu formularin për aplikim.

Konkursin mund ta gjeni të publikuar edhe në faqen e internetit në këtë adresë: https://unhz.eu


Na osnovu člana 8 Zakona o radu br. 03/L-212, član 26 Zakona o visokom obrazovanju Kosova br. 04/L-037, član 169, 173, 174 Statuta Univerziteta “Haxhi Zeka” u Peći br. 04-V-622, Uredbe o proceduri izbora u vezi imenovanja, reizbora i unapređenja redovnog akademskog osoblja na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ u Peći br. 025/23, Senat Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći, na sjednici održanoj 31.07.2023, je donio odluku o objavljivanju:

K O N K U R S A
Za imenovanje, reizbor i unapređenje redovnog akademskog osoblja na UHZ

Fakultet Biznisa
Za reizbor/unapređenje:

Jedan predavač za predmete: Osnovi menadžmenta u biznisu, Ekonomija i informacione tehnologije.

Način prijave

  1. Kandidati koji se prijavljuju za više pozicija moraju dostaviti fizičke kopije za onoliko pozicija za koliko se prijavljuju.
  • Popunjene prijave zajedno sa kopijama potrebnih dokaza (koji su potrebni prema Uredbi o procedurama izbora u vezi imenovanja, reizbor i unapređenja redovnog akademskog osoblja na Univerzitetu “Haxhi Zeka” u Peći i konkursa, br. 025/23) prvo se moraju dostaviti elektronskim putem na e-pošti: [email protected],  a zatim u fizičkom obliku u kancelariji za protokol pri Rektoratu.
  • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.
  • Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Univerziteta i novinama, odnosno od 02.08.2023. do 16.08.2023.

Molimo preuzmite ovdje obrazac za prijavu.

Konkurs možete naći i na internet stranici: https://unhz.eu

Translate »