fbpx
Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2023/24

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2023/24

Në bazë të nenin 42, 47, 48, Rregullores për Procedurat Vlerësuese për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve të Jashtëm në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë nr. 1165/22, të dt. 23.05.2022, Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur më dt. 31.07.2023, vendosi që të shpall:
KONKURS
Për angazhim te bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë te nevojave të njësive akademike të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, për vitin akademik 2023/24

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen të skanuara në adresën elektronike [email protected], duke specifikuar saktë pozitën në të cilën aplikohet.

Aplikacionet e arritura pas afatit, ato të pakompletuara si dhe ato që nuk deponohen të skanuara përmes postës elektronike në adresën e lartcekur, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë ditë kalendarike) në https://unhz.eu, respektivisht deri me datën 16.08.2023.

Translate »