fbpx
Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Në bazë të nenit 19, paragrafi 1, të ligjit për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës si dhe në bazë të dispozitave të nenit 17, nenit 23 paragrafi 1.9, nenit 27 paragrafët 2,3,4,5 dhe nenit 31 paragrafi 6 të Statutit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Këshilli Drejtues në Mbledhjen e mbajtur me dt. 12.06.2017 ka nxjerr Vendim me ref. nr. 1436 të datës 12.06.2017 për shpalljen e:

KONKURSIT për zgjedhjen e Rektorit të Universitetit “Haxhi Zeka” ne Pejë

 

Translate »