fbpx
Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Në bazë të nenit 19, paragrafi 1, të Ligjit për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës, dispozitave të nenit 17, nenit 23 paragrafi 1.9, nenit 27 paragrafët 2, 3, 4, 5 dhe nenit 31 paragrafi 6, te Statutit te Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Këshilli Drejtues i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 06.09.2021, ka nxjerr Vendimin me Ref.Nr.2206 të datës 07.09.2021, për shpalljen e:

KONKURSIT
Për zgjedhjen e Rektorit të Universitetit ‘’Haxhi Zeka” në Pejë

Translate »