fbpx
Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Në bazë të nenit 19, paragrafi 1, të ligjit për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës si dhe në bazë të dispozitave të nenit 26 paragrafi 2, Këshilli Drejtues i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë në Mbledhjen e mbajtur me dt. 12.10.2015 ka nxjerr Vendim me ref. nr. 3223 të datës 23.11.2015 për shpalljen e:

KONKURSIT për zgjedhjen e Rektorit të Universitetit “Haxhi Zeka” ne Pejë, për pjesën e mbetur të mandatit.

Translate »