fbpx
Konkurs për regjistrimin e studentëve në studimet bachelor dhe master 2017/2018

Konkurs për regjistrimin e studentëve në studimet bachelor dhe master 2017/2018

Konkurs për regjistrimin e studentëve në studimet bachelor dhe master

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.07.2017 miratojë propozimet e njësive akademike dhe në bazë të vendimit të MASHT-it, Ref. Nr. 134/01B të datës
05.07.2017, mori vendim për shpalljen e:

KONKURSIT për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- Bachelor në vitin akademik2017/2018

KONKURSA Za prijem studenata na prvoj godini osnovnih – Bachelor studija za akademsku 2017/2018 godinu

KONKURSIT për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike – Master për vitin akademik 2017/2018

KONKURSA Za prijem studenata na prvoj godini postdiplomskih – Master studija za akademsku 2017/2018 god.

Translate »