fbpx
Konkurs për regjistrimin e studentëve në studimet bachelor 2018-2019

Konkurs për regjistrimin e studentëve në studimet bachelor 2018-2019

Konkurs për regjistrimin e studentëve në studimet bachelor 2018-2019

Senati i Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë në bazë kompetencave të përcaktuara sipas nenit 102 të Statutit në mbledhjen e mbajtur me 07.05.2018 ka miratuar propozimet e njësive akademike për numrin e studentëve që do të pranohen në vitin akademik 2018/19, ndërsa në mbledhjen e datës 07.07.2018 ka miratuar kushtet dhe kriteret për regjistrim në studimet themelore – bachelor.

KONKURSIT për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- Bachelor në vitin akademik2018/2019

KONKURSA Za prijem studenata na prvoj godini osnovnih – Bachelor studija za akademsku 2018/2019 godinu

Translate »