fbpx
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore Bachelor 2023-2024

Senati i Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara sipas nenit 102, të Statutit të Universitetit, në mbledhjen e mbajtur me 06.07.2023 dhe në bazë të vendimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Ref. Nr.01B/2747 datë 07.07.2023, miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e:

KONKURSIT
për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – Bachelor në vitin akademik
2023/2024

AFATET E KONKURSIT

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, oraret do të jenë si në vijim:

 1. Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 10.07.2023 deri më 24.07.2023 nga ora 09:00 deri 15:00 (dokumentet do të pranohen çdo ditë me përjashtim të ditës së diel).
 2. Me rastin e paraqitjes, kandidatët duhet t’i sjellin këto dokumente:
  a. Certifikatën/ekstraktin e lindjes (origjinal),
  b. Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme (origjinal, të noterizuara ose dublikatë),
  c. Diplomën e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesën e maturës, nëse ka pasur provim të maturës(origjinal, të noterizuar ose dublikatë),
  d. Kopjen e letërnjoftimit,
  e. Fletëparaqitja e plotësuar shkarkohet gjatë aplikimit online nga interneti: Vegza (Linku) për konkurrim online përmes Internetit është: apliko.unhz.eu
  f. Vendimin mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit.
 3. Me rastin e aplikimit, të gjithë kandidatët janë të obliguar që dokumentet e nevojshme si në pikën 2 t’i dorëzojnë në sportelet e fakulteteve përkatëse.
 4. Dokumentet nën pikën b) dhe c) mund të pranohen dublikatë vetëm nëse dëshmohen me vërtetim të organeve kompetente për humbje, dëmtim, vjedhje etj. P.S. Pas nxjerrjes së dokumenteve dublikatë, dokumentet origjinale nuk mund të shfrytëzohen nga kandidati pasi që ky veprim konsiderohet vepër penale.
 5. Njoftimet dhe oraret për vendin ku do të mbahen provimet pranuese mund të merren në fakultetet përkatëse, si dhe në ueb-faqet e këtyre fakulteteve. Datat e mbajtjes së provimeve pranuese në fakultetet e ndryshme janë të shpallura në vijim:  
  Provimi pranues do të mbahet më 26.07.2023 sipas orarit si në vijim:
 6. Fakulteti i Biznesit 26.07.2023 fillon në ora 10.00
 7. Fakulteti i MTHM 26.07.2023 fillon në ora 10.00
 8. Fakulteti i Agrobiznesit 26.07.2023 fillon në ora 10.00
 9. Fakulteti i Arteve 26.07.2023 fillon në ora 09.00
 10. Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet ta posedojnë njërin nga këto dokumente identifikuese: letërnjoftim, pasaportë apo patentë shofer, pa njërën nga të cilën nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues. Në kohën e mbajtjes së provimit pranues ndalohet përdorimi i telefonave celularë!
 11. Shpallja e rezultateve preliminare të provimit pranues do të bëhet, më së voni deri më 27.07.2023 në ueb-faqen e fakultetit përkatës. Shpallja e rezultateve përfundimtare do të bëhet më 04.08.2023 .
 12. Kandidatëve u rekomandohet që para paraqitjes në konkurs të bëjnë kopje të mjaftueshme të dokumenteve, sepse dokumentet origjinale/noterizuara nuk do të mund t’i tërheqin deri në diplomim apo çregjistrim nga fakulteti.

Për hapjen e konkursit për drejtimin e nivelit bachelor “Teknologji Informacioni në Biznes dhe Ekonomi” do të njoftoheni me kohë gjatë ditëve në vijim.


Senat Univerziteta “Haxhi Zeka” je, na osnovu kompetencija člana102 Statuta univerziteta, na održanom sastanku 06.07.2023 godine, kao i na osnovu odluke Ministarstva za Obrazovanje, Nauku, Tehnologiju i Inovacije, Ref. br. 01B/2747, dana 07.07.2023, odobrio prijedlog akademskih jedinica za objavljivanje:

KONKURSA
Za prijem studenata na prvoj godini osnovnih (Bachelor) studija za akademsku 2023/2024 godinu

Rasporedi (Rokovi) Konkursa
Za upis studenata na prvoj godini osnovnih studija, rasporedi su sljedeći:

 1. Podnošenje dokumentacije traje od 10.07.2023 do 24.07.2023 sa početkom od 09:00 do 15:00 časova (prijem dokumentacije će se odvijati svakog dana sem nedjelje.
 2. Prilikom prijave, kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  a) Izvod rođenih/Ekstrakt (original),
  b) Svjedočanstva svih razreda srednje škole (original, noterizovano ili duplikat),
  c) Diplomu o završenoj srednjoj školi, ukoliko je imao maturski ispit (original, noterizovano ili duplikat),
  d) Kopiju lične karte,
  e) Ispunjenu aplikaciju, koja se može preuzeti sa internet stranice nakon online aplikacije (http://apliko.unhz.eu),
  f) Rješenje o priznanju (nostrifikaciji) školovanja van zemlje.
 3. Prilikom prijave, svi kandidati su u obavezi da neophodnu dokumentaciju kao u tački 2 dostave na šalterima odgovarajućeg fakulteta.
 4. U zamjeni za dokumenta pod tačkom b) i c) mogu se prihvatiti i duplikati samo ukoliko se dostavi i uvjerenje od kompetentnih organa o izgubljenim, oštećenim ili ukradenim dokumentima.
  P.S. Nakon ekstrakcije dokumenata duplikata, original dokumenti se ne mogu koristiti od strane kandidata jer se smatra krivičnim prekršajem.
 5. Obavještenja i raspored za mjesto održavanja prijemnog ispita mogu se dobiti na odgovarajućem fakultetu, kao i na internet stranici institucije. Datumi održavanja prijemnog ispita su određeni kao u nastavku.
  Prijemni ispit će se održati 26.07.2023. godine po sljedećem rasporedu:
 6. Fakulteti Biznisa 26.07.2023 sa početkom od 10.00 časova
 7. Fakultet za Menadžment u Turizmu, Hotelojerstvu i Okolini 26.07.2023 sa početkom od 10.00 časova
 8. Fakultet agrobiznisa 26.07.2023 sa početkom od 10.00 časova
 9. Fakultet umjetnosti 26.07.2023 sa početkom od 09.00 časova
 10. Na prijemnom ispitu svi kandidati moraju posjedovati jedan od sljedećih dokumenata: ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, tj. dokumenta bez kojih ne mogu da prisustvuju na prijemnom ispitu.
  Tokom prijemnog ispita, pristup mobilnim telefonima je zabranjen.
 11. Objavljivanje rezultata sa prijemnog ispita će se realizovati najdalje do 27.07.2023 na internet stranici fakulteta. Konačna objava rezultata bit će obavljena 04.08.2023.
 12. Kandidatima se predlaže da prije prijave izvrše dovoljno kopija dokumenata, jer se originali/noterizovani dokumenti ne mogu preuzeti do diplomiranja ili ispisa sa fakulteta.
Translate »