fbpx

Me kërkesën e një ndërmarrje nga fusha e IT-së, ju njoftojmë që kerkohen 2-4 puntor/e, që plotësojnë këto kritere:

  • Të jetë njohës/e shumë i/e mirë e gjuheve programuese PHP, HTML dhe për WordPress. Shkathtësia edhe për gjuhe tjera programuese shtesë, do të ishtë edhe më e preferuar.
  • Të këtë shkathtësi profesionale dhe kreative për Webdesign dhe për krijmin e Onlinë Shop-ve.
  • Të jetë njohës/e shumë i/e mirë i/e gjuhës gjermane dhe angleze, në të folur dhe në shkrim dhe të dëshmojnë këtë përmes kurseve të kryera ose mënyra tjera.
  • Të jetë FULLSTACK Webdeveloper (e preferuar)
  • Të këtë kryer studimet në fushën e shkencave kompjuterike (e preferuar)

Poashtu, kerkohet një puntor/e për vendin e punës Asistent Administrativë, që duhet të ketë shkathtësitë si më poshtë:

  • Të ketë së paku 2 vite përvojë pune, në fushen mënaxhuese dhe administrative ose në mënaxhimin e projekteve, ose të mënaxhimit të financave dhe kontabilitetit apo në fushën e IT-së
  • Të jetë njohës/e shumë i/e mirë i/e gjuhës gjermane dhe angleze, në të folur dhe në shkrim dhe të dëshmojnë këtë përmes kurseve të kryera ose mënyra tjera.
  • Të ketë përvoje pune në fushat e lartë përmendur dhe kurse të kryera për mënaxhimin e projekteve, aplikimin për fonde etj. (e preferuar)

Të interesuarit mund të paraqesin CV-në e tyre dhe një shkresë më të cilën shprehin interesimin e tyre për vendin e punës përmes emailit: rekrutimi@amaap-rks.org

Vendi i punës është në Prishtinë, ndersa paga është paga mesatare.

Afati i fundit i Aplikimit është 5 Mars 2020 por mund të aplikoni edhe pas këtij afati dhe aplikimet tuaja do të shqyrtohen për shpalljet e rradhës, për vend pune të ngjajshme.

Translate »