fbpx

Informatë me rëndësi për studentët e vitit të parë në Master

Infomohen të gjithë studentët e vitit të parë të studimeve Master në Fakultetin e Biznesit se paraqitja e provimeve, shkarkimi i fletëpagesave edhe disa shërbime të tjera duhet t’i bëni përmes ueb aplikacionit SEMS (Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve) online në internet. Për t’i kryer të gjitha këto shërbime, studentët duhet të kenë ID kartelë (të cilën do të pajisen më vonë).

Në listen e mëposhtme janë paraqitur të dhënat e studentëve me numër të ID kartelës (SEMS ID) të ndara sipas departementeve:
Departamenti:
Administrim Biznesi
Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake
Kontabilitet dhe financa në biznes
Menaxhimi i burimeve njerëzore

Në linkun e mëposhtem e keni maunalin se si duhet të kyçeni në SEMS, regjistroni lëndët dhe paraqitëni provimet.
Manuali
Studentët janë të obliguar t’i regjistrojnë lëndët te profesori të cili i kanë ndjekur ligjeratat, përndryshe nuk mund t’i nënshtrohen provimeve.
Për të gjithë studentët të cilët nuk e kanë emrin në listë ose kanë probleme me kyçjen në SEMS duhet të kontaktoni në email‐in [email protected]

Translate »