fbpx
Informatat për provim pranues 2016/2017

Informatat për provim pranues 2016/2017

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur më 09.06.2016, në bazë të vendimit të MASHT-it,  nr . prot. 145/01 B, mori vendimin për shpalljen e

KONKURSIT PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE – BACHELOR NË VITIN AKADEMIK 2016/2017

Informatat për provim pranues 2016/2017

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltërt

I. Fakulteti i Biznesit

Informatori në gjuhën shqipe

Informatori në gjuhën boshnjake

Listat për provimin pranues

Administrim Biznesi

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objetkti A – Salla A2

Fakulteti i Biznesit – Objetkti A – Salla A5

Fakulteti i Biznesit – Objetkti A – Salla A6

Administrim Biznesi në gjuhën boshnjake 

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objetkti A – Salla A3

Kontabilitet dhe financa 

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objetkti B – Salla B1

Fakulteti i Biznesit – Objetkti B – Salla B2


II. Fakulteti Juridik

Informatori në gjuhën shqipe

Listat për provimin pranues

Juridik i përgjithshëm

Vendi: Fakulteti Juridik – Kati I – Amfiteatri 1 (studenteve te cilëve ju fillon emri me shkronjat A dhe H)

Fakulteti Juridik – Kati I – Salla 1 (studenteve te cilëve ju fillon emri me shkronjat R, S, SH, T, V, Y dhe Z)

Fakulteti Juridik – Kati II – Amfiteatri 2 (studenteve te cilëve ju fillon emri me shkronjat B, Ç, E dhe G)

Fakulteti Juridik – Kati II – Salla 3 (studenteve te cilëve ju fillon emri me shkronjat I, J, K, L, M, N,O,P,Q)

Fakulteti i Agrobiznesit – Amfiteatri 1 (studenteve te cilëve ju fillon emri me shkronjat D dhe F)


III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

Informatori në gjuhën shqipe

Manuali për pergaditjen për provim pranues

Listat për provimin pranues

Menaxhment dhe Turizem ne Hotelieri

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objekti A –  Salla A2

Fakulteti i Biznesit – Objekti A –  Salla A5

Fakulteti i Biznesit – Objekti A –  Salla A6


IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Informatori në gjuhën shqipe

Listat për provimin pranues

Teknologji e prodhimit Bimorë

Vendi: Fakulteti i Agrobiznesit –  Amfiteatri 1

Agromjedis dhe Agroekologji

Vendi: Fakulteti i Agrobiznesit –  Salla 1

Teknologji ushqimore

Vendi: Fakulteti Juridik – Kati I – Amfiteatri 1

Fakulteti Juridik – Kati II – Amfiteatri 2


V. Fakulteti i Arteve

Informatori në gjuhën shqipe

Listat për provimin pranues

Edukim i përgjithshëm në muzikë

Vendi: Fakulteti i Arteve – Kati i III

Edukim në muzikë

Vendi: Fakulteti i Arteve – Kati i III

Edukim Artistik në Instrumente Frymore

Vendi: Fakulteti i Arteve – Kati i III

Regji Filmi dhe TV

Vendi: Fakulteti i Arteve – Kati i III

Translate »