fbpx

Dokumentet e Qendrës

Përshkrimi
 
Shqip
Anglisht
Boshnjakisht
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights
 
SQ
BS
Convention Against Discrimination in Education
UNESCO
SQ
BS
Convention on Technical and Vocational Education
UNESCO
SQ
BS
The Universal Declaration of Human Rights
Cabridge University Press
SQ
BS
Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimi e dhunes kunder grave dhe dhunes ne familje
 
ENG
BS
Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimi e dhunes kunder grave dhe dhunes ne familje
 
ENG
BS
Konventa e Keshillit te Evropes per Parandalimin dhe Luften kunder dhunes ndaj rgave dhe dhunes ne familke – Konventa e Stambollit
 
ENG
BS
Doracak mbi Koncentën e Stambollit dhe Ligjin për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna nda Grave dhe Dhunës në Familje
 
ENG
BS
Global Convention Recognition Qualifications Higher Education 2021
 
SQ
BS
Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
 
SQ
BS
Convention on Technical and Vocational Education
 
SQ
BS
The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: an Overview
 
SQ
BS
E drejta e prones sipas Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut
 
ENG
BS
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
 
SQ
BS
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
 
SQ
BS
Convention against Discrimination in Education
UNESCO
SQ
BS
Convention on the Rights of the Child
United Nations
SQ
BS
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights
 
SQ
BS
PRIRUČNIK ZA SVEUČILIŠNE PROFESORE
 
SQ
BS

 

Translate »