fbpx
Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë

Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë

Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë

Qëllimi i kësaj dite, e cila këtë vit mbahet për të shtatën herë, është të vërë në dukje përfaqësimin ende të ulët të grave në shkencë. Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në dhjetor 2015 dhe u festua për herë të parë vitin pasues. Tema e këtij viti është Barazia, Diversiteti dhe Përfshirja. 

 • Grave zakonisht u jepen grante më të vogla kërkimore sesa kolegët e tyre meshkuj dhe, ndërsa ato përfaqësojnë 33.3% të të gjithë studiuesve, vetëm 12% e anëtarëve të akademive kombëtare të shkencës janë gra.
 • Në fusha të avancuara si inteligjenca artificiale, vetëm një në pesë profesionistë (22%) është grua.
 • Pavarësisht mungesës së aftësive në shumicën e fushave teknologjike që nxitën Revolucionin e Katërt Industrial, gratë ende përbëjnë vetëm 28% të të diplomuarve në inxhinieri dhe 40% të të diplomuarve në shkencat kompjuterike dhe informatikë.
 • Studiuesit femra priren të kenë karriera më të shkurtra dhe më pak të paguara. Puna e tyre është e nënpërfaqësuar në revista të profilit të lartë dhe ato shpesh kalohen për t’u promovuar.

Universiteti “Haxhi Zeka” bën përpjekje të vazhdueshme në avancimin e grave dhe femrave në shkencë, Këto janë disa nga statistikat për angazhimin e femrave në shkencë në UHZ, të ndara sipas fakulteteve. 

International Day of Women and Girls in Science

The aim of this day, which is taking place for the seventh time this year, is also to point out the still low representation of women in science. International Day of Women and Girls in Science was declared by the UN General Assembly in December 2015 and was celebrated for the first time the following year. This year’s theme is Equality, Diversity and Inclusion. 

According to statistics of EU: 

 • Women are typically given smaller research grants than their male colleagues and, while they represent 33.3% of all researchers, only 12% of members of national science academies are women.
 • In cutting edge fields such as artificial intelligence, only one in five professionals (22%) is a woman.
 • Despite a shortage of skills in most of the technological fields driving the Fourth Industrial Revolution, women still account for only 28% of engineering graduates and 40% of graduates in computer science and informatics.
 • Female researchers tend to have shorter, less well-paid careers. Their work is underrepresented in high-profile journals and they are often passed over for promotion.

The University “Haxhi Zeka” is continuously working on advancement of women and girls in science. These are some of the statistics for the involvement of women in science at UHZ divided by faculties.

Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci

Svrha ovog dana, koji se ove godine održava sedmi put, jeste da se ukaže na još uvijek nisku zastupljenost žena u nauci. Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci proglasila je Generalna skupština UN-a u decembru 2015. godine, a prvi put se obilježava sljedeće godine. Ovogodišnja tema je Jednakost, raznolikost i uključenost. Prema statistici EU:

 • Ženama se obično dodjeljuju manje stipendije za istraživanje od njihovih muških kolega, i dok one predstavljaju 33,3% svih istraživača, samo 12% članova nacionalnih akademija nauka su žene.
 • U naprednim oblastima kao što je veštačka inteligencija, samo jedna od pet profesionalaca (22%) je žena.
 • Uprkos nedostatku vještina u većini tehnoloških oblasti koje su potaknule Četvrtu industrijsku revoluciju, žene još uvijek čine samo 28% diplomiranih inženjera i 40% diplomiranih računarskih i informatičkih nauka.
 • Žene istraživači obično imaju kraće i manje plaćene karijere. Njihov rad je nedovoljno zastupljen u visoko profilisanim časopisima i često se preskaču radi promocije.

Univerzitet “Haxhi Zeka” kontinuirano ulaže napore u unapređenje žena i devojaka u nauci. Shodno tome, prema statistici naše ustanove žene su aktivno uključene u nauci svojim naučno-istraživačkim radovime, učešćem na međunarodnim konferencija i mnogobrojnim projektima.

Translate »