fbpx

Çfarë është SEMS UNHZ?

SEMS UNHZ është shkurtesë për Sistemin e Menaxhimit Universitar, i cili është një sistem i përdorur nga Universiteti Haxhi Zeka në Pejë (UHZ). Kjo platformë është një sistem i integruar që përdoret për të menaxhuar të dhënat e studentëve dhe të stafit akademik.

SEMS UNHZ ndihmon në koordinimin e proceseve të ndryshme në universitet, duke lehtësuar qasjen dhe lëvizjen e të dhënave dhe informacioneve të ndryshme midis stafit akademik dhe studentëve.

Kjo platformë paraqet një mjedis mjaft tëi sigurtë dhe të besueshëm për të menaxhuar informacionin dhe të dhënat e ndryshme të studentëve dhe stafit akademik në UHZ.

Çfarë shërbimesh mund të kryhen në SEMS UNHZ?

SEMS UNHZ mundëson kryerjen e një game shërbimesh për studentët e UHZ. Shërbimet kryesore përmblidhen në:

Si duhet të qasen studentët në SEMS?

Gjithçka që studentët duhet të bëjnë për t’u qasur në SEMS UNHZ është të klikojnë butonin QASJA (të paraqitur në këndin e djathtë lart) dhe të plotësojnë të dhënat e tyre, përkatësisht numrin personal (te PËRDORUESI) dhe fjalëkalimin (si në figurën e mëposhtme).

Pasi të jenë qasur në SEMS UNHZ, studentët mund të shohin faqen kryesore ku përfshihen menytë përkatëse (shih figurën e mëposhtme).

Të gjitha mënytë që paraqiten në SEMS UNHZ janë:

Lëndët/Fletëparaqitjet – me opsionet:

 • Zgjedh lëndët obligative/zgjedhore,
 • Paraqit provimet,
 • Lista e rezultateve dhe
 • Transkripta e notave.

Pagesat/Kërkesat – me opsionet:

 • Pagesat,
 • Kërkesat për transferim të notave,
 • Kërkesat program/planprogrami,
 • Kërkesa për ndërrimin e statusit,
 • Ndërrimi i kartelës dhe
 • Kërkesa për çregjistrim/pezullim.

Shkarko – me opsionet:

 • Vërtetimi online,
 • Shkarko rezultatet,
 • Shkarko materialet mësimore,
 • Syllabusi dhe
 • Plan programet.

Njoftimet/Tjera – me opsionet:

 • Njoftimet,
 • Semestrat e regjistruara,
 • Tema e diplomës dhe
 • Apliko për bursë.

Orari – me opsionet:

 • Orari i ligjëratave dhe
 • Orari i ushtrimeve.

SEVC (Sistemi Elektronik për Vlerësimin e Cilësisë) – me opsionet:

 • SEVC,
 • Njoftimet SEVC dhe
 • Rreth SEVC.

e-Karriera – me opsionet:

 • CV,
 • Njoftime dhe ngjarje,
 • Shpallje pune,
 • Regjistro Alumni,
 • Kërko Alumni dhe
 • Kompanitë.

Mësimi Online – me opsionet:

 • Klasa virtuale dhe
 • Mbrojtja virtuale e temës së diplomës.

e-Provimi – me opsionet:

 • e-Provimi dhe
 • e-Kolokviumi.

e-Vijueshmëria – me opsionet:

 • Vijueshmëria dhe
 • Rregullo transaksionet (Checkins).

Universiteti Haxhi Zeka në Pejë, institucion i arsimit të lartë i akredituar nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë, ofron më të mirën për studentët e vet dhe gjithmonë e vendos studentin në qendër. Prandaj, mundohet që në çdo formë të lehtësoj shërbimin ndaj tyre.

Translate »