fbpx

Pas shqyrtimit të ankesave dhe pas marrjes së përgjigjies nga MASHT-i, Komisioni Qendror Zgjedhor i UHZ-së në mbledhjen e mbajtur me 06.07.2015 mori vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve Studentore 2015.

Për konstituimin e Paralamentit të Studentëve nominohet Organizata e parë e dalë nga këto zgjedhje.

Mandatet për Parlament dhe Këshilla të Studentëve

Mandatet për Parlament të Studentëve

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e Biznesit

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin Juridik

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e MTHM

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e Agrobiznesit

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e Arteve

Kundërshtimet ndaj rezultateve zgjedhore mund t’i bëni brenda 7 ditëve nga dita e shpalljeve të rezultateve.


Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve studentore 2015 të mbajtura me dt. 28.05.2015

Mandatet për Parlament dhe Këshilla të Studentëve

Mandatet për Parlament të Studentëve

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e Biznesit

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin Juridik

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e MTHM

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e Agrobiznesit

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e Arteve

Kundërshtimet ndaj rezultateve zgjedhore mund t’i bëni brena 14 ditëve nga dita e shpalljeve të rezultateve.


Listat përfundimtare të studentëve me të drejt vote

Të drejt votimi kanë të gjithë ata student që identifikimin e tyre e vërtetojnë përmes INDEX-it/ID por gjithsesi të kenë edhe LETERNOFTIMIN me vete.
Meqenëse studentët e vitit të I (parë) nuk kanë ID, identifikim e tyre mund ta bëjnë përmes numrit të SEMS-it dhe numrin e LETERNJOFTIMIT që duhet patjetër ta kenë me vete.

Fakulteti i Biznesit

Administrim Biznesi

Kontabilitet dhe Financa

Administrim Biznesi – Gjuhe Boshnjake

MASTER

Fakulteti Juridik

Fakulteti Juridik I

Fakulteti Juridik II

Fakulteti Juridik III

Fakulteti Juridik IV

Fakulteti Juridik MASTER

Fakulteti MTHM

Fakulteti MTHM

Fakulteti i Agrobiznesit

AA

TPB

TU

Fakulteti i Arteve

Fakulteti i Arteve

 


Komisioni Qendror Zgjedhor pas verifikimit te listave përfundimtare qe Organizatat Studentore I kanë dorëzuar mori Vendim qe kandidatet qe janë hijezuar te hiqen nga listat e kandidimit.

Për arsye të heqjes nga lista e dy kandidatëve të Organizatës Prespektiva Studentore në Fakultetin e Agrobiznesit, kjo organizatë në këtë Fakultet diskualifikohet nga zgjedhjet.

Te gjitha Organizatat qe kanë konkurruar për zgjedhjet e studenteve 2015, mund te konkurrojnë për poste ne Parlament dhe Këshilla te Studenteve me numrin e kandidateve qe kane mare pjesë ne zgjedhje, përkatësisht me emrat e kandidateve qe janë ofruar ne listat përfundimtare si me poshtë:

  1. Unioni studentor – US – HZ
  2. Unioni i studentëve Shqiptar-USSH
  3. Perspektiva studentore – PRS
  4. Vizioni studentor – VS
  5. Organizata Studentët e Pejës- OSP

Komisioni Qendror Zgjedhor njofton të gjitha Organizatat Studentore që janë qertifikuar pran këtij organi që nesër me 19.05.2015 në ora 12:00 është afati i fundit për sjelljen e listave përfundimtare për Parlament dhe Këshill.
Luteni që deklarata e çdo personi që deklaron se cilës Organizate Studentore i takon, të ja bashkëngjitni edhe një dokument identifikues që në të është edhe nënshkrimi i personit që e jap deklaratën.

Gjatë procesit të hartimit të listave përfundimtare duhet të respektohet në përpikëri Statuti i UHZ-së dhe Rregullorja për Zgjedhjet Studentore, në të kundërtën do të bëhet ndëshkimi ndaj përsonave apo Organizatave që nuk i respektojnë.


Komisioni Qendror Zgjedhor në mbledhjen e mbajtur me 14.05.2015 mori Vendim për hapjen e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e studentëve që do të mbahen me 28.05.2015.
Fushata zgjedhore do të jetë e hapur nga data 18.05.2015 deri me 26.05.2015.
Heshtja zgjedhore sipas Rregullores për zgjedhjet e Studenteve në Universitetin “Haxhi Zeka” është 48 orë para ditës së zgjedhjeve, duke llogaritur kohën që nga ora 00:00 e ditës së shpalljes së zgjedhjeve.


Komisioni Qendror Zgjedhor, në mbledhjen e mbajtur me datë 12.05.2015 mori
Vendim për certifikimin e këtyre Organizatave Studentore:

  1. Unioni studentor – US – HZ
  2. Unioni i studentëve Shqiptar-USSH
  3. Perspektiva studentore – PRS
  4. Vizioni studentor – VS
  5. Organizata Studentët e Pejës- OSP

P.S. Me një deklaratë të bërë nga Kryetari i Lëvizjes Studentore për Integrim Z. Haxhi Mavraj, drejtuar Komisionit Qendror Zgjedhor deklaron se pas aplikimit për të marrë pjesë në zgjedhjet studentore që do të mbahen me dt. 28.05.2015 në UHZ, tërhiqet nga pjesëmarrja në këto zgjedhje, si dhe nga të gjitha strukturat e Komisioneve që janë formuar për këto zgjedhje.


Komisioni Qendror Zgjedhor, në mbledhjen e mbajtur me datë 12.05.2015 mori Vendim për publikimin e listave te studenteve me te drejte vote si vijon.

Fakulteti i Biznesit

Departamenti Administrim Biznesi – bachelor

Departamenti Administrim Biznesi në gjuhën boshnjake – bachelore

Departamenti Kontabilitet dhe Financa – bachelore

Departamenti Administrim Biznesi – Master

Departamenti Administrim Biznesi në gjuhën boshnjake – Master

Departamenti Kontabilitet dhe Financa – Master

Departamenti Menaxhim i Burimeve Njerëzore – Master

Fakulteti Juridik

Departamenti Juridik i Përgjithshëm

Drejtimi Kushtetues Administrativ

FMTHM

Departamenti Menaxhment në Turizem dhe Hotelieri

Departamenti Menaxhment në Turizem dhe Hotelieri në gjuhën boshnjake

Departamenti Menaxhim i Mjedisit – Master

Fakulteti i Agrobiznesit

Departamenti Teknologji e Prodhimit Bimorë

Departamenti Agroekologji dhe Agromjedis

Departamenti Teknologji Ushqimore

Fakulteti i Arteve

Departamenti Edukim i përgjithshëm në Muzikë

Departamenti Edukim në Muzikë

Departamenti Edukim Artistik në Instrumente Frymore


Në mbledhjen e mbajtur me datë 12.05.2015 ne prani te te gjithë anëtarëve te Komisionit Qendror Zgjedhor si dhe përfaqësuesve te organizatave te certifikuara te studenteve, beri hedhjen e shortit, si vijon:

1. Nr. 15- Unioni studentor “Haxhi Zeka” – US – HZ
2. Nr. 11- Unioni i studentëve Shqiptar-USSH
3. Nr. 13- Vizioni studentor – VS
4. Nr. 14- Perspektiva studentore – PRS
5. Nr. 12- Organizata Studentët e Pejës- OSP


Komisioni Qendror Zgjedhor, në mbledhjen e mbajtur me datë 12.05.2015 mori
Vendim për publikimin e listave preliminare.

Njoftohen studentet që të respektohet në përpikëri Neni 77 pika 3 i Statutit të UHZ, ku specifikon në mënyrë të qartë që Mandati i anëtarëve të Këshillit të studentëve është i kufizuar në dy (2) vite pa mundësi për rizgjedhjes, dhe Neni 154 pika 5, ku specifikon që Mandati i anëtarëve të parlamentit të studentëve të njësive akademike zgjatë dy (2) vjet, pa të drejt të rizgjedhjes.
Si dhe të respektohet në përpikëri Rregullorja për zgjedhjet e studentëve në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë, në raste të mos respektimit do të hiqen nga lista kandidatët që janë në kundërshtim me Statutin dhe Rregulloren e cekur më lartë, dhe nuk do të kenë mundësi të plotësimit të listave me anëtarë të ri.

Listat preliminare të dorëzuara nga Organizatat Studentore për Parlament Studentor dhe Këshill të Fakulteteve janë si në vijim:

1. Nr. 15- Unioni studentor “Haxhi Zeka” – US – HZ

2. Nr. 11- Unioni i studentëve Shqiptar-USSH

3. Nr. 13- Vizioni studentor – VS

4. Nr. 14- Perspektiva studentore – PRS

5. Nr. 12- Organizata Studentët e Pejës- OSP

Translate »