fbpx

Vendimet e Komisionit për ndarjen e bursave Universitare për vitin akademik 2013/2014

Komisioni për ndarjen e bursave te Universitetit “Haxhi Zeka” Pejë, në mbledhjen e mbajtur me dt. 23.12.2014, pas plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm nga ana e zyrtarëve të njësive akademike, Komisioni rishqyrtoj dokumentacionin perkatës dhe mori ketë:

V E N D I M
Mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2013/2014

Për vitin akademik 2013/2014 bursa universitare iu ndanë këtyre studentëve të cilët studiojnë në Universitetin “Haxhi Zeka” Pejë

Fakulteti i Biznesit niveli Bachelor

Fakulteti i Biznesit niveli Master

Fakulteti Juridik niveli Bachelor

FMTHM niveli Bachelor

Fakulteti i Agrobiznesit Bachelor

Fakulteti i Arteve niveli Bachelor

VËREJTJE:

Studentët të cilët janë regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2013/2014 në të dy nivelet, nuk kanë të drejtë të përfitimit të bursës (shih kriteret e vendosura në konkursin publik), andaj edhe dokumentacioni i aplikantëve të kategorisë së tillë nuk është shqyrtuar.
“Studentët të cilat janë të listuar më lartë, kërkohet që me dt. 24.12.2014 të lajmrohen në shërbimin e financave në ndertesën e Rektoratit/Fakultetit Juridik, duke filluar nga ora 8:00 – 09:00.
Me këtë rast, ata duhet të sjellin të fotokopjuar: kopjen e letërnjoftimit apo ndonjë dokumenti tjetër identifikues dhe kopjen e karteles së bankës ku shihet numri i llogaris së përfituesit të bursës.”


V E N D I M
që për shkak të mos plotësimit të kritereve të parapara në konkurs për ndarjen e bursave për vitin akademik 2013/2014, studentët e poshtëshënuar NUK mund të perfitojnë nga ky vendim i komisionit:

Fakulteti i Biznesit niveli Bachelor

Fakulteti Juridik niveli Bachelor

FMTHM niveli Bachelor

Fakulteti i Arteve niveli Bachelor

VËREJTJE:

Studentët e listuar me lartë, sipas verifikimit të dokumentacionit nuk i kanë plotësuar kërkesat e konkursit për ndarjen e bursave për vitin akademik 2013/2014. Në kontekst të kësaj komisoni ka marrë për baze gjitha rrethanat dhe ka vendosur negativ. Mëgjithatë secili student që mendon se dokumentacioni i tij/saj nuk është shqyrtuar në mënyrën e duhur ka të drejtë qe të parashtrojë ankesë pranë Universitetit Haxhi Zeka/Zyra Qendrore në Pejë, brenda afatit kohore prej 8 ditësh nga data e publikimit të këtij vendimi.

Translate »