fbpx
Thirrje për Hulumtuesin e vitit 2021

Thirrje për Hulumtuesin e vitit 2021

Në bazë të nenit 42, 48, 161, 162, 163, 164 të Statutit të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, Strategjisë për kërkime shkencore në UHZ, Ligjit nr. 04 L – 135 për Veprimtari Kërkimore – Shkencore, Rregulloren për Veprimtarinë Kërkimore – Shkencore në UHZ ref. Nr. 1521/20, e dt. 02.09.2020, Universiteti ‘’Haxhi Zeka’’ më datë 26.11.2021 shpall:

THIRJE
Për ndarjen e çmimit vjetor
Hulumtuesi i vitit

Formulari për aplikim

Na osnovu člana 42, 48, 161, 162, 163, 164 Statuta Univerziteta‘’Haxhi Zeka’’ u Peć, Strategiji za naučna istraživanja UHZ, Zakona br. 04 L – 135 za naučno-istraživačke djelatnosti, Uredbi o naučno-istraživačkoj djelatnosti UHZ br. 1521/20, dt. 02.09.2020, Univerzitet „Haxhi Zeka“ 26.11.2021 objavljuje:

POZIV
Za dodjelu godišnje nagrade
ISTRAŽIVAČ GODINE

Obrazac za prijavu

Translate »