Tenderët

Njoftime për Tenderët

Nr. Përshkrimi Statusi i dokumentit Data e publikimit Shkarko në PDF
 1.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 2. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Bibliotekë Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 3.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
 4. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Bibliotekë Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
5. Kontrollimi dhe servisimi i Paisjeve për Fikjen e Zjarrit Hapje e tenderit 09/02/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

 6.  Ngjyrë për Printer për Nevojat e Universitetit  Hapje e tenderit  23/02/2018  alb shkarko

 

 

srb shkarko

 7.  Mbikëqyrja e Projekteve Kapitale në Universitetin “Haxhi Zeka”- Pejë  Hapje e tenderit  12/03/2018  alb shkarko

 

 

srb shkarko

 8.  Fillimi i ndërtimit të Fakultetit të Arteve (Faza I)A  Hapje e tenderit  01/03/2018  alb shkarko
 9.  Shtypje materialeve për fakultetin e Arteve dhe Libër te protokollit për
Diploma
 Hapje e tenderit  20/03/2018  alb shkarko

 

 

srb shkarko

 10.  Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të brendshme të UHZ  Hapje e tenderit  19/03/2018  alb shkarko

 

 

srb shkarko

 11.  Ndreqja e ngrohjes qendrore në Agrobiznes dhe Juridik Hapje e tenderit  27/03/2018  alb shkarko

 

 

srb shkarko

 12.  Riparimi i sistemit Elektrik ne Bibliotekën e Fakultetit Juridik  Hapja e tenderit  27/04/2018  alb shkarko

 

 

srb shkarko

13. Mbikëqyrja e projektit Ndërtimi i Fakultetit të arteve për pjesën e mbetur të
fazës së parë
Hapja e tenderit 01/06/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

14. Ndërtimi i Fakultetit të Arteve (Faza II-të) Hapja e tenderit 31/05/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

15. Furnizim me material për lyerjen e pjesës se sipërme te ndërtesës të
Rektoratit, dhe blerjen e automateve për mbylljen e dyerve
Hapja e tenderit 11/06/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

16. Furnizim me reagjent , qelqore dhe pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Hapja e tenderit 14/05/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

17. MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE KAPITALE NË UHZ Hapja e tenderit 03/07/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

18. Publikimi i shpalljeve, konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore Hapja e tenderit 17/07/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

19. Projektimi i Amfiteatrit dhe bibliotekës në UHZ Hapja e tenderit 25/07/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

20. Ndërtimi i Fakultetit të Arteve (Faza II) Hapja e tenderit 22/06/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

21. Furnizim me material promovues për UHZ Hapja e tenderit 27/07/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

22. Renovimi i Amfiteatrit në Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit Hapja e tenderit 03/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

23. ZHVILLIMI I MODULEVE PËR PLAGJIATURË TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS DHE
ARKIVIM TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS
Hapja e tenderit 30/08/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

24. Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi (3D) i hapësirave ne objektet e brendshme të UHZ-së Hapja e tenderit 06/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

25. ZHVILLIMI I MODULEVE PËR PLAGJIATURË TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS DHE
ARKIVIM TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS
Hapja e tenderit 06/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

26 Furnizimi dhe servisimi i pajisjeve për fikjen e zjarrit Hapja e tenderit 12/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

27. Publikimi i shpalljeve, konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore Hapja e tenderit 12/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

28. Ndërtimi i Shtatores së veprimtarit “Haxhi Zeka” Hapja e tenderit 12/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

29. Publikimi i shpalljeve, konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore Hapja e tenderit 14/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

30. Sigurimi i automjeteve të UHZ-së Hapja e tenderit 18/09/218 alb shkarko

 

 

srb shkarko

31. Furnizim me pajisje muzikore për Digjitalizimin e sallës së muzikës në Fakultetin e Arteve Hapja e tenderit 21/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

32. Furnizim me paisje për Digjitalizimin e Bibliotekave në UHZ Hapja e tenderit 21/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

33. Renovimi i Amfiteatrit në Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit Hapja e tenderit 24/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

34.
Renovimi i Amfiteatrit në Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit 14/09/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

35. Shërbime të përkthimit dhe te zërimit për nevoja të UHZ Hapja e tenderit 01/11/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

36. Furnizim me paisje për Digjitalizimin e Bibliotekave në UHZ Hapja e tenderit 08/11/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

37. Furnizim me pajisje muzikore për Digjitalizimin e sallës së muzikës në Fakultetin e Arteve Hapja e tenderit 08/11/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

38. Servisimi i Veturave 3Z-164-09,03-717-ED opell insignia Hapja e tenderit 23/11/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

39. Dizajnimi dhe lyrja e hyrjes në Fakultetin e Biznesit Hapja e tenderit 27/11/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

40. Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Shërbime të përkthimit dhe te zërimit për konferencën e dytë
ndërkombëtare
Hapja e tenderit 10/12/2018 alb shkarko

 

 

srb shkarko

41 Shërbime të transportit për studentët e UHZ-së me rastin e panairit të organizuar nga FSU e Kosovës Hapja e tenderit 26/02/2019 alb shkarko

 

 

srb shkarko

42
Shërbime të publikimeve në mediat elektronike
Hapja e tenderit 22/03/2019 alb shkarko

 

 

srb shkarko

43 Furnizim me pajisje muzikore për Fakultetin e Arteve, Universiteti Haxhi Zeka në Pejë Hapja e tenderit 03/04/2019 alb shkarko

 

 

srb shkarko

44 Furnizim dhe Servisim i klimave Hapja e tenderit 08/04/2019

alb shkarko

srb shkarko

45 Vendosja e tabelave me mbishkrime ne hyrje të UHZ-së! Hapja e tenderit 11/04/2019

alb shkarko

srb shkarko

46 Shërbime të ngjyrosjes dhe riparimit të veturës Opel Insignia Hapja e tenderit 10/04/2019

alb shkarko

srb shkarko

47 Shërbime të promovimit të Universitetit ne mediat elektronike! Hapja e tenderit 15/04/2019

alb shkarko

srb shkarko

48 Blerja e pajisjeve të IT-së për kabinet te informatikës dhe pajisjeve tjera të IT-së Hapja e tenderit 06/05/2019

alb shkarko

srb shkarko

49 Furnizimi dhe mbjellja e luleve sezonale në UHZ Hapja e tenderit 16.05.2019

alb shkarko

srb shkarko

50 Furnizim me karrige për zyre Hapja e tenderit 31.05.2019

alb shkarko

srb shkarko

51 Rregullimi i zyrave në Juridik dhe rektorat Hapja e tenderit 31.05.2019

alb shkarko

srb shkarko

52 Furnizim me material me rastin e ceremonisë “Doctor Honoris Causa” Hapja e tenderit 13.06.2019

alb shkarko

srb shkarko

53 Furnizim me tepih me rastin e ceremonisë “Doctor honotis Causa” Hapja e tenderit 13.06.2019

alb shkarko

srb shkarko

54Furnizim me pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Haxhi Zeka – Pejë27.06.2019alb shkarko
srb shkarko
55Furnizimi dhe servisimi i klimave09.07.2019alb shkarko
srb shkarko
56