fbpx

Tenderët

Nr i Prokurimit Përshkrimi Statusi i dokumentit Data e publikimit Shkarko në PDF
20820057236 Angazhimi i një eksperti me shërbime të veçanta për zhvillim Akademik! Publik 15.01.2021 alb

srb

20820042147 Furnizim me material shpenzues me rastin e Konferencës së dytë ndërkombëtare në
Drejtësi dhe Arte
Publik 08.10.2020 alb

srb

uhz-20-5930-2-3-5 Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi (3D) i hapësirave ne objektet e brendshme të UHZ-së Publik 08.10.2020 alb

srb

20820034147 Furnizim me Libra te protokollit dhe Libra te te diplomuarve Publik 25.09.2020 alb

srb

uhz-20-6072-1-2-1 Furnizim me pajisje te IT-së Publik 05.10.2020 alb

srb

uhz-20-6053-2-2-1 Angazhimi i Konsulentëve Kontraktoreve Individual për Shërbimeve të veçanta për nevojat e
UHZ-së
Publik 03.10.2020 alb

srb

uhz-20-6054-2-2-1 Angazhimi i ekspertëve të fushave të ndryshme për nevojat e UHZ-së për Shërbimeve të veçanta Publik 05.10.2020 alb

srb

uhz-20-5468-2-3-6 Marrje në shfrytëzim të paisjeve me senzor për spërkatje të duarve me dezinfektant për nevojat e
UHZ-së
Publik 17.09.2020 alb

srb

Publikim ne media Elektronike Hapja e dokumentit 15.09.2020 alb

srb

Video spot publicitar Hapja e dokumentit 16.09.2020 alb

srb

Furnizim me pajisje Laboratorike per Agrobiznes Hapja e tenderit 04.09.20 Alb

Srb

Blerja e Hosting dhe domenit online për www.unhz.eu Hapja e tenderit 08.09.2020 alb

srb

 

Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Furnizim me pajisje Laboratorike për Agrobiznes
Hapja e tenderit 14.09.2020 alb

srb

Servisimi i vutrave te UHZ-së (Hyundai Getz, Opel Insingia, Hyundai) Hapja e tenderit 20.07.2020 alb
srb
Furnizim me kaseta të letrave të barkodeve Hapja e tenderit 28.07.2020 alb

srb

247 Sigurimi i Automjeteve të UHZ-së Hapja e tenderit 16.09.2020 alb

srb

208 Furnizim me dezinfektues për duar (Gel Antibakterial) për nevojat e UHZ-së Hapja e tenderit 08.06.2020 alb
download
srb
donwload
147 Blerja e librave per biblioteken e fakultetit te biznesit Hapja e tenderit 05.06.2020 alb download
srb download
151 Ekzekutimi i punëve për Ndërtimin e Fakultetit të Arteve (Faza e Katërt) Hapja e tenderit 18.05.2020 alb
download
121 Furnizim me material promovues (protokollar) për UHZ Hapja e tenderit 18.05.2020 alb download
srb
download
147 Furnizimi dhe mbjellja e luleve sezonale Para objektit të rektoratit Hapja e tenderit 07.05.2020 alb download
srb
download
Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e UHZ-se Hapja e tenderit 05.05.2020 alb
download
eng
download
srb
download
Rregullimi i kantinave ne Universitetin Haxhi Zeka Hapja e tenderit 04.05.2020 alb download
srb download
Furnizim me material për mirëmbajtjen e objekteve për nevojat e
Universitetit
Hapja e tenderit 24.04.2020 alb download
srb download
Servisimi i pajisjeve për fikjen e Zjarrit Hapja e tenderit 28.04.2020 alb download srb download
Pjerrina për persona me aftësi të kufizuara Hapja e tenderit 24.04.2020 alb download
srb download
Shtypja e librave te Planit Strategjik 2020-2024 Hapja e tenderit 24.04.2020 alb download
srb download
Furnizim me material elektrik Hapja e tenderit 15/11/2019 alb download srb download
Rregullimi i oborrit ne Fakultetin e Biznesit Hapja e tenderit 31.10.2019 alb shkarko srb shkarko
Servisimi i Pajisjeve për fikjen e zjarrit Hapja e tenderit 25.09.2019 alb shkarko srb shkarko
Furnizim me material promovues (protokollar) për UHZ Hapja e tenderit 09.09.2019 alb shkarko srb shkarko
Nr. Sigurimi i Automjeteve të UHZ-së Hapja e tenderit 05.09.2019 alb shkarko srb shkarko
Furnizim me pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Haxhi Zeka – Pejë Hapja e tenderit 04.09.2019 alb shkarko
srb shkarko
56 Njoftim për dhënie të kontratës-
Ndërtimi i Fakultetit të Arteve (Faza e tretë)
Njoftim për dhënie të kontratës 19.08.2019 alb shkarko
srb shkarko
55 Furnizimi dhe servisimi i klimave 09.07.2019 alb shkarko

srb shkarko

54 Furnizim me pajisje laboratorike
për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Haxhi Zeka – Pejë
27.06.2019 alb shkarko

srb shkarko

53 Furnizim me tepih me rastin e
ceremonisë “Doctor honotis Causa”
Hapja e tenderit 13.06.2019 alb shkarko
srb shkarko
52 Furnizim me material me rastin e
ceremonisë “Doctor Honoris Causa”
Hapja e tenderit 13.06.2019 alb shkarko
srb shkarko
51 Rregullimi i zyrave në Juridik dhe
rektorat
Hapja e tenderit 31.05.2019 alb shkarko
srb shkarko
50 Furnizim me karrige për zyre Hapja e tenderit 31.05.2019 alb shkarko
srb shkarko
49 Furnizimi dhe mbjellja e luleve
sezonale në UHZ
Hapja e tenderit 16.05.2019 alb shkarko
srb shkarko
48 Blerja e pajisjeve të IT-së për
kabinet te informatikës dhe pajisjeve tjera të IT-së
Hapja e tenderit 06/05/2019 alb shkarko
srb shkarko
47 Shërbime të promovimit të
Universitetit ne mediat elektronike!
Hapja e tenderit 15/04/2019 alb shkarko
srb shkarko
46 Shërbime të ngjyrosjes dhe
riparimit të veturës Opel Insignia
Hapja e tenderit 10/04/2019 alb shkarko
srb shkarko
45 Vendosja e tabelave me mbishkrime
ne hyrje të UHZ-së!
Hapja e tenderit 11/04/2019 alb shkarko
srb shkarko
44 Furnizim dhe Servisim i klimave Hapja e tenderit 08/04/2019 alb shkarko
srb shkarko
43 Furnizim me pajisje muzikore për
Fakultetin e Arteve, Universiteti Haxhi Zeka në Pejë
Hapja e tenderit 03/04/2019 alb shkarko
srb shkarko
42 Shërbime të publikimeve në mediat
elektronike
Hapja e tenderit 22/03/2019 alb shkarko
srb shkarko
41 Shërbime të transportit për
studentët e UHZ-së me rastin e panairit të organizuar nga FSU e Kosovës
Hapja e tenderit 26/02/2019 alb shkarko
srb shkarko
40. Titulli i kontratës i dhënë nga
autoriteti kontraktues:

Shërbime të përkthimit dhe te zërimit për konferencën e dytë

ndërkombëtare

Hapja e tenderit 10/12/2018 alb shkarko
srb shkarko
39. Dizajnimi dhe lyrja e hyrjes në
Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit 27/11/2018 alb shkarko
srb shkarko
38. Servisimi i Veturave 3Z-164-09,03-717-ED
opell insignia
Hapja e tenderit 23/11/2018 alb shkarko
srb shkarko
37. Furnizim me pajisje muzikore për
Digjitalizimin e sallës së muzikës në Fakultetin e Arteve
Hapja e tenderit 08/11/2018 alb shkarko
srb shkarko
36. Furnizim me paisje për
Digjitalizimin e Bibliotekave në UHZ
Hapja e tenderit 08/11/2018 alb shkarko
srb shkarko
35. Shërbime të përkthimit dhe te
zërimit për nevoja të UHZ
Hapja e tenderit 01/11/2018 alb shkarko
srb shkarko
34. Renovimi i Amfiteatrit në
Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit 14/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
33. Renovimi i Amfiteatrit në
Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit 24/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
32. Furnizim me paisje për
Digjitalizimin e Bibliotekave në UHZ
Hapja e tenderit 21/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
31. Furnizim me pajisje muzikore për
Digjitalizimin e sallës së muzikës në Fakultetin e Arteve
Hapja e tenderit 21/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
30. Sigurimi i automjeteve të UHZ-së Hapja e tenderit 18/09/218 alb shkarko
srb shkarko
29. Publikimi i shpalljeve,
konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore
Hapja e tenderit 14/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
28. Ndërtimi i Shtatores së
veprimtarit “Haxhi Zeka”
Hapja e tenderit 12/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
27. Publikimi i shpalljeve,
konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore
Hapja e tenderit 12/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
26 Furnizimi dhe servisimi i
pajisjeve për fikjen e zjarrit
Hapja e tenderit 12/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
25. ZHVILLIMI I MODULEVE PËR
PLAGJIATURË TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS DHE

ARKIVIM TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS

Hapja e tenderit 06/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
24. Deratizimi, dezinfektimi dhe
dezinsektimi (3D) i hapësirave ne objektet e brendshme të UHZ-së
Hapja e tenderit 06/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
23. ZHVILLIMI I MODULEVE PËR
PLAGJIATURË TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS DHE

ARKIVIM TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS

Hapja e tenderit 30/08/2018 alb shkarko
srb shkarko
22. Renovimi i Amfiteatrit në
Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit 03/09/2018 alb shkarko
srb shkarko
21. Furnizim me material promovues për
UHZ
Hapja e tenderit 27/07/2018 alb shkarko
srb shkarko
20. Ndërtimi i Fakultetit të Arteve
(Faza II)
Hapja e tenderit 22/06/2018 alb shkarko
srb shkarko
19. Projektimi i Amfiteatrit dhe
bibliotekës në UHZ
Hapja e tenderit 25/07/2018 alb shkarko

srb shkarko

18. Publikimi i shpalljeve,
konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore
Hapja e tenderit 17/07/2018 alb shkarko

srb shkarko

17. MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE KAPITALE
NË UHZ
Hapja e tenderit 03/07/2018 alb shkarko

srb shkarko

16. Furnizim me reagjent , qelqore dhe
pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti
Hapja e tenderit 14/05/2018 alb shkarko

srb shkarko

15. Furnizim me material për lyerjen e
pjesës se sipërme te ndërtesës të

Rektoratit, dhe blerjen e automateve për mbylljen e dyerve

Hapja e tenderit 11/06/2018 alb shkarko

srb shkarko

14. Ndërtimi i Fakultetit të Arteve
(Faza II-të)
Hapja e tenderit 31/05/2018 alb shkarko

srb shkarko

13. Mbikëqyrja e projektit Ndërtimi i
Fakultetit të arteve për pjesën e mbetur të fazës së parë
Hapja e tenderit 01/06/2018 alb shkarko
srb shkarko
 12.  Riparimi i sistemit Elektrik
ne Bibliotekën e Fakultetit Juridik
 Hapja e tenderit  27/04/2018 alb shkarko
srb shkarko
 11.  Ndreqja e ngrohjes qendrore
në Agrobiznes dhe Juridik
Hapje e tenderit  27/03/2018 alb shkarko
srb shkarko
 10.  Pastrimi dhe mirëmbajtja e
hapësirave të brendshme të UHZ
 Hapje e tenderit  19/03/2018 alb shkarko
srb shkarko
 9.  Shtypje materialeve për
fakultetin e Arteve dhe Libër te protokollit për

Diploma

 Hapje e tenderit  20/03/2018 alb shkarko
srb shkarko
 8.  Fillimi i ndërtimit të
Fakultetit të Arteve (Faza I)A
 Hapje e tenderit  01/03/2018 alb shkarko
 7.  Mbikëqyrja e Projekteve
Kapitale në Universitetin “Haxhi Zeka”- Pejë
 Hapje e tenderit  12/03/2018 alb shkarko
srb shkarko
 6.  Ngjyrë për Printer për
Nevojat e Universitetit
 Hapje e tenderit  23/02/2018 alb shkarko
srb shkarko
5. Kontrollimi dhe servisimi i Paisjeve
për Fikjen e Zjarrit
Hapje e tenderit 09/02/2018 alb shkarko
srb shkarko
 4. Furnizim me Paisje Teknologjike
(kompjuterë) për Bibliotekë
Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
 3.  Furnizimi me paisje për
evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave
Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
 2. Furnizim me Paisje Teknologjike
(kompjuterë) për Bibliotekë
Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 1.  Furnizimi me paisje për
evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave
Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko

 

Nr i Prokurimit Përshkrimi Statusi i dokumentit Data e publikimit Shkarko në PDF
20821008247 Servisimi i Menjaqit Vetura Opel Insignia Publik 09.03.2021 shq

srb

208021002221 Angazhimi i Stafit profesional për një periudhë të caktuar kohore Publik 09.03.2021 shq

srb

Translate »