fbpx

Regulations and documents

Nr. Prot.
Name of Regulations/documents
Decision making
Date
Pdf
1300
Regulation on prevention and protection from sexual Harasment and bullism at UHZ
Steering Council
07.06.2022
1297
Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për personelin akademik të UHZ-së në Pejë
Steering Council
07.06.2022
Download
1298
Regulation on Measures and disciplinary procedure for students of the UHZ
Steering Council
07.06.2022
1299
Code of ethics of academic staff of the UHZ
Steering Council
07.06.2022
3309
Ndryshim plotësimi i nenit 5 të Rregullores bazike nr.2207-20 për të ardhurat personale në UHZ
Steering Council
07.06.2022
Download
2207
Regulation for personal income
Steering Council
09.11.2020
414
Regulation for job descriptions in the administration of “Haxhi Zeka” university in Peja
Steering Council
254
Rregullore – Komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të Planit strategjik të UHZ
Steering Council
Download
247
Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami)
Steering Council
Download
349
Kodi i Etikës për Staf Administrativ në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë
Steering Council
Download
291
Regulation for the work of career development center at “Haxhi Zeka” University in Peja
Steering Council
15.02.2019
290
Regulation on communication and col
Steering Council
15.02.2019
3182
Regulation on Student Engagement in Internships at administration of “Haxhi Zeka” University in Peja
Steering Council
27.11.2018
2992
Regulation For Scholarship allocation of the University “Haxhi Zeka” -Pejë
Steering Council
09.11.2018
1953
Regulation for student parliament work in the  ” Haxhi Zeka ” University in Peja
Steering Council
03.08.2018
2024
Regulation for changing and supplementing the regulation no. ref.3552/2015 for special services and work progress
Steering Council
16.08.2018
823
Regulation on the establishment of the advisory commission for statutory matters and overseeing the implementation of regulations and other acts issued by the bodies of”Haxhi Zeka ” University in Peja
Steering Council
07.04.2018
3176
Regulation On Establishment and Principles of Functioning of Institutes at ‘Haxhi Zeka’ University in Peja
Steering Council
08.12.2017
1099
Regulation for elections at the “Haxhi Zeka” University in Peja and the work of the faculty councils
Steering Council
11.05.2017
1080
Rules and procedures forgeneral elections in “Haxhi Zeka” University in Peja
Steering Council
10.05.2017
717
Regulation for the use of the stamps and protocol of documents  at “Haxhi Zeka” University in Peja
Steering Council
23.03.2017
3552
Regulation on Special Expenditures on Maintenance  and performing work tasks
Steering Council
18.12.2015
882
Regulation for student elections in “Haxhi Zeka” University in Peja
Steering Council
22.04.2015
1170
Regulation for work of the governing council
Steering Council
13.11.2013
Nr. Prot.
Name of Regulations/documents
Decision making
Date
Pdf
1165
Regulation on evalutation procedures for enagement of external associates of the UHZ
Senate
23.05.2022
1164
Regulation of operations of the central library at the UHZ
Senate
23.05.2022
760
Regulation on basic bachelor of science and a bachelor of arts studies
Senate
05.04.2022
761
Regulation on Master of science and Master of arts studies
Senate
05.04.2022
763
Regulations on the quality assurance and assessment system at the UHZ
Senate
05.04.2022
99
Regulation on anti-plagiaims procedures with anti -plagiarism system
Senate
21.01.2022
487
Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit
Senate
10.03.2021
Download
368
Rregullore e punës e këshillit të etikës të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë
Senate
10.02.2020
Download
348
Academic development plan
Senate
18.02.2020
353
Research Strategy 2019-2024
Senate
18.02.2020
1521
Rregullore për veprimtarinë kërkimore – shkencore
Senate
Download
1249
Rregullore për punën e Komisionit për ankesa dhe parashtresa në kuadër të Senatit të Universitetit “Haxhi Zeka në Pejë
Senate
Download
292
Regulation on academic mobility of students in University “Haxhi Zeka” in Peja
Senate
19.02.2019
754
Regulation on selection procedures relating to the appointment, removal and advancement of regular academic staff at the UHZ
Senate
01.04.2019
1907
REGULATION on the Establishment and Functioning of the Advisory Body of the Academic Units of “Haxhi Zeka” University in Peja
Senate
30.07.2018
462
Regulation on the use of equipment and monitoring of the working hours of academic staff and students at ”Haxhi Zeka ” University in Peja
Senate
02.03.2018
1360
Regulation for publications of “Haxhi Zeka” University in Peja
Senate
22.07.2016
369
Regulation of doctoral studies
Senate
Nr. Prot.
Name of Regulations/documents
Decision making
Date
Pdf
748
 Shfuqizohet Rregullorja për Studime Bachelor në UHZ ref. 193-16 dt. 10.02.2016
Senate
 04.04.2022
351
Regulation for bachelor studies
Senate
18.02.2020
747
Shfuqizohet Rregullorja për Studime Postdiplomike ( Master ) në UHZ ref. 192-16 dt. 10.02.2016
Senate
04.04.2022
352
Regulation for postgraduate studies (master)
Senate
18.02.2020
749
Shfuqizohet Rregullorja për Sistemin e Sigurimit dhe Vlerësimit të Cilësisë në UHZ ref. 319-20 dt. 13.02.2020
Senate
04.04.2022
319
Regulaton on quality assurance and quality assessment system at the University “Haxhi Zeka” in Peja
Senate
13.02.2020
2327
Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ
Senate
02.10.2017
2027
Kodi i Etikës për staf akademik dhe student të UHZ-së
Steering Council
27.10.2020
1443
Regulation on Discilpinary procdure
Steering Council
26.12.2013
Translate »