Regulations and documents

Nr. Prot. Name of Regulations/documents Decision making Date Pdf
1300 Regulation on prevention and protection from sexual Harasment and bullism at UHZ Steering Council 07.06.2022 Download
1297 Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për personelin akademik të UHZ-së në Pejë Steering Council 07.06.2022 Download
1298 Regulation on Measures and disciplinary procedure for students of the UHZ Steering Council 07.06.2022 Download
1299 Code of ethics of academic staff of the UHZ Steering Council 07.06.2022 Download
3309 Ndryshim plotësimi i nenit 5 të Rregullores bazike nr.2207-20 për të ardhurat personale në UHZ Steering Council 07.06.2022 Download
2207 Regulation for personal income Steering Council 09.11.2020 Download
414 Regulation for job descriptions in the administration of “Haxhi Zeka” university in Peja Steering Council Download
254 Rregullore – Komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të Planit strategjik të UHZ Steering Council Download
247 Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami) Steering Council Download
349 Kodi i Etikës për Staf Administrativ në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë Steering Council Download
291 Regulation for the work of career development center at “Haxhi Zeka” University in Peja Steering Council 15.02.2019 Download
290 Regulation on communication and col Steering Council 15.02.2019 Download
3182 Regulation on Student Engagement in Internships at administration of “Haxhi Zeka” University in Peja Steering Council 27.11.2018 Download
2992 Regulation For Scholarship allocation of the University “Haxhi Zeka” -Pejë Steering Council 09.11.2018 Download
1953 Regulation for student parliament work in the  ” Haxhi Zeka ” University in Peja Steering Council 03.08.2018 Download
2024 Regulation for changing and supplementing the regulation no. ref.3552/2015 for special services and work progress Steering Council 16.08.2018 Download
823 Regulation on the establishment of the advisory commission for statutory matters and overseeing the implementation of regulations and other acts issued by the bodies of”Haxhi Zeka ” University in Peja Steering Council 07.04.2018 Download
3176 Regulation On Establishment and Principles of Functioning of Institutes at ‘Haxhi Zeka’ University in Peja Steering Council 08.12.2017 Download
1099 Regulation for elections at the “Haxhi Zeka” University in Peja and the work of the faculty councils Steering Council 11.05.2017 Download
1080 Rules and procedures forgeneral elections in “Haxhi Zeka” University in Peja Steering Council 10.05.2017 Download
717 Regulation for the use of the stamps and protocol of documents  at “Haxhi Zeka” University in Peja Steering Council 23.03.2017 Download
3552 Regulation on Special Expenditures on Maintenance  and performing work tasks Steering Council 18.12.2015 Download
882 Regulation for student elections in “Haxhi Zeka” University in Peja Steering Council 22.04.2015 Download
1170 Regulation for work of the governing council Steering Council 13.11.2013 Download
Nr. Prot. Name of Regulations/documents Decision making Date Pdf
1165 Regulation on evalutation procedures for enagement of external associates of the UHZ Senate 23.05.2022 Download
1164 Regulation of operations of the central library at the UHZ Senate 23.05.2022 Download
760 Regulation on basic bachelor of science and a bachelor of arts studies Senate 05.04.2022 Download
761 Regulation on Master of science and Master of arts studies Senate 05.04.2022 Download
763 Regulations on the quality assurance and assessment system at the UHZ Senate 05.04.2022 Download
99 Regulation on anti-plagiaims procedures with anti -plagiarism system Senate 21.01.2022 Download
487 Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit Senate 10.03.2021 Download
368 Rregullore e punës e këshillit të etikës të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë Senate 10.02.2020 Download
348 Academic development plan Senate 18.02.2020 Download
353 Research Strategy 2019-2024 Senate 18.02.2020 Download
1521 Rregullore për veprimtarinë kërkimore – shkencore Senate Download
1249 Rregullore për punën e Komisionit për ankesa dhe parashtresa në kuadër të Senatit të Universitetit “Haxhi Zeka në Pejë Senate Download
292 Regulation on academic mobility of students in University “Haxhi Zeka” in Peja Senate 19.02.2019 Download
754 Regulation on selection procedures relating to the appointment, removal and advancement of regular academic staff at the UHZ Senate 01.04.2019 Download
1907 REGULATION on the Establishment and Functioning of the Advisory Body of the Academic Units of “Haxhi Zeka” University in Peja Senate 30.07.2018 Download
462 Regulation on the use of equipment and monitoring of the working hours of academic staff and students at ”Haxhi Zeka ” University in Peja Senate 02.03.2018 Download
1360 Regulation for publications of “Haxhi Zeka” University in Peja Senate 22.07.2016 Download
369 Regulation of doctoral studies Senate Download
Nr. Prot. Name of Regulations/documents Decision making Date Pdf
748  Shfuqizohet Rregullorja për Studime Bachelor në UHZ ref. 193-16 dt. 10.02.2016 Senate  04.04.2022 Download
351 Regulation for bachelor studies Senate 18.02.2020 Download
747 Shfuqizohet Rregullorja për Studime Postdiplomike ( Master ) në UHZ ref. 192-16 dt. 10.02.2016 Senate 04.04.2022 Download
352 Regulation for postgraduate studies (master) Senate 18.02.2020 Download
749 Shfuqizohet Rregullorja për Sistemin e Sigurimit dhe Vlerësimit të Cilësisë në UHZ ref. 319-20 dt. 13.02.2020 Senate 04.04.2022 Download
319 Regulaton on quality assurance and quality assessment system at the University “Haxhi Zeka” in Peja Senate 13.02.2020 Download
2327 Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ Senate 02.10.2017 Dwonload
2027 Kodi i Etikës për staf akademik dhe student të UHZ-së Steering Council 27.10.2020 Download
1443 Regulation on Discilpinary procdure Steering Council 26.12.2013 Download
Translate »