fbpx
Povodom 28. septembra – Dana Bošnjaka Kosova,  Institut za nauku i umjetnost Univerziteta Hadži Zekaorganizirao je akademsku raspravu na temu ”Uloga obrazovanja u kreiranju kulturno-jezičkog identiteta  kosovskih Bošnjaka – izazovi i perspektive”

Povodom 28. septembra – Dana Bošnjaka Kosova,  Institut za nauku i umjetnost Univerziteta Hadži Zekaorganizirao je akademsku raspravu na temu ”Uloga obrazovanja u kreiranju kulturno-jezičkog identiteta  kosovskih Bošnjaka – izazovi i perspektive”

Na ovom naučnom skupu sudjelovali su akademici i univerzitetski profesori s Kosova i iz regije. Raspravu je moderirala prof. ass. dr. Suada A. Džogović, a naši gosti bili su akademik prof. dr. Ferid Muhić, akademik prof. dr. Šerbo Rastoder, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, dr. sc. Sadik Idrizi, prof. dr. Redžep Škrijelj, prof. dr. Alen Kalajdžija (Online), prof. dr. Mujo Dacić i dr. sc. Mejdin Saljiji.

Ohrabrujuće je vidjeti da je Univerzitet “Hadxi Zeka” aktivno uključen u akademske inicijative usmjerene na promicanje međukulturalnog razumijevanja i tolerancije, s posebnim naglaskom na bosanski jezik i bošnjačku kulturu. Budući da je uloga obrazovanja u stvaranju kulturno-jezičkog identiteta manjinskih grupa složeno naučno pitanje koje uključuje historijsku, društvenu i kulturnu dimenziju, ovaj naučni skup ima posebno značenje za Bošnjake Kosova i, općenito, kosovsko akademsko društvo.

Pozitivni rezultati ovakvih obrazovnih napora potiču stvaranje inkluzivnijeg i tolerantnijeg društva na Kosovu, naglašavajući vitalnu ulogu obrazovanja i nauke. Ovaj događaj također doprinosi unapređenju cilja regionalne saradnje kao temelja obrazovne strategije Kosova, uz istovremeno očuvanje kulturno-jezičkog identiteta kosovskih Bošnjaka.

Održana akademska rasprava predstavlja značajan korak ka boljem razumijevanju izazova s ​​kojima se suočavaju Bošnjaci na Kosovu. Uravnotežen pristup koji cijeni i integraciju i očuvanje kulturnog identiteta ključan je za osiguranje dobrobiti i kulturnog bogatstva zajednice kosovskih Bošnjaka. Dobili smo vrijedne uvide i potencijalna rješenja koja se mogu dalje istraživati. Univerzitet ”Haxhi Zeka” uvjeren je da će ova rasprava potaknuti akademski dijalog i daljna istraživanja središne uloge koju obrazovanje ima u očuvanju kulturno-jezičnog identiteta kosovskih Bošnjaka. Krajnji cilj je naučno poticati osjećaj jednakosti i pripadnosti među bošnjačkim studentima i promicati njihovu učinkovitu integraciju u kosovsko multietničko društvo.


Me rastin e 28 shtatorit – Ditës së Boshnjakëve të Kosovës, Instituti për Shkencës dhe Arte në Universitetin “Haxhi Zeka” organizoi diskutimin akademik me temën “Roli i arsimit në krijimin e identitetit kulturor dhe gjuhësor të boshnjakëve të Kosovës – sfidat dhe perspektivat”

Në këtë takim shkencor morën pjesë akademikë dhe profesorë universitarë nga Kosova dhe rajoni. Diskutimi u moderua nga prof. asst. dr. Suada A. Džogovic, kurse të ftuarit tanë ishin akademiku prof. dr. Ferid Muhić, akademiku prof. dr. Šerbo Rastoder, rektor i Universitetit të Sarajevës prof. dr. Rifat Škrijelj, dr. sc. Sadik Idrizi, prof. dr. Redžep Škrijelj, prof. dr. Alen Kalajdžija (Online), prof. dr. Mujo Dacić dhe dr. sc. Mejdin Saljiji.

Është inkurajuese të shohësh se Universiteti “Hadxi Zeka” është i përfshirë në mënyrë aktive në nismat akademike për promovimin e mirëkuptimit dhe tolerancës ndërkulturore, me theks të veçantë në gjuhën boshnjake dhe kulturën boshnjake. Meqenëse roli i arsimit në krijimin e identitetit kulturor-gjuhësor të grupeve minoritare është një çështje komplekse shkencore që përfshin dimensione historike, sociale dhe kulturore, ky takim shkencor ka një domethënie të veçantë për boshnjakët e Kosovës dhe komunitetin akademik të Kosovës në përgjithësi.

Rezultatet pozitive të përpjekjeve të tilla arsimore inkurajojnë krijimin e një shoqërie më gjithëpërfshirëse dhe tolerante në Kosovë, duke theksuar rolin jetik të arsimit dhe shkencës. Kjo ngjarje kontribuon edhe në avancimin e qëllimit të bashkëpunimit rajonal si bazë e strategjisë arsimore të Kosovës, duke ruajtur njëkohësisht identitetin kulturor dhe gjuhësor të boshnjakëve të Kosovës.

Diskutimi i mbajtur akademik paraqet një hap të rëndësishëm drejt një kuptimi më të mirë të sfidave me të cilat ballafaqohen boshnjakët në Kosovë. Një qasje e balancuar që vlerëson integrimin dhe ruajtjen e identitetit kulturor është thelbësore për të siguruar mirëqenien dhe pasurinë kulturore të komunitetit boshnjak të Kosovës. Ne fituam njohuri të vlefshme dhe zgjidhje të mundshme që mund të hulumtohen më tej. Universiteti Haxhi Zeka është i bindur se ky diskutim do të inkurajojë dialogun akademik dhe kërkime të mëtejshme për rolin qendror që luan arsimi në ruajtjen e identitetit kulturor dhe gjuhësor të boshnjakëve të Kosovës. Qëllimi përfundimtar është që të nxisë shkencërisht ndjenjën e barazisë dhe përkatësisë në mesin e studentëve boshnjakë dhe të promovojë integrimin e tyre efektiv në shoqërinë multietnike të Kosovës.

Translate »