fbpx

Konkurs për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ

Universiteti Haxhi Zeka në Pejë, e shpall të hapur konkursin për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, përkatësisht në Fakultetin Juridik, Fakultetin e Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis, dhe në Fakultetin e Agrobiznesit.

Konkursi do të jetë i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalenderike nga dita e shpalljes në web-faqen zyrtare të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ dhe gazetë, respektivisht deri me datë 03.12.2020

Të gjitha informatat e nevojshme lidhur me pozitat e shpallura në konkurs, kushtet e përgjithshme, kushtet për aplikim, dokumentacionin e nevojshëm për aplikim dhe informata të tjera më rëndësi, ju lutem shihni konkursin e plotë këtu (Konkurs për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ).

OBJAVA (2)

Naziv: Konkurs za reizbor/unapređenje akademskog osoblja na UHZ

Univerzitet ”Haxhi Zeka” u Peći raspisuje konkurs za reizbor/unapređenje redovnog akademskog osoblja za Pravni fakultet, Fakultet za Menadžment u Turizmu, Ugostiteljstvu i Okolini, i Fakultet agrobiznisa.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave na službenoj web stranici univerziteta i novinama, tačnije do 03.12.2020.

Sve neophodne informacije vezane sa pozicije objavljene na konkursu, opštim uslovima, uslovima za prijavu, potrebnom dokumentacijom za prijavu kao i ostalim važnim informacijama, možete naći na konkursu putem sljedeće poveze (Konkurs za reizbor/unapređenje redovnog akademskog osoblja  na UHZ).

Translate »