fbpx
KËSHILLI DREJTUES I UNIVERSITETIT “HAXHI ZEKA” THEMELON QENDRËN PËR PAQE DHE TË DREJTAT E NJERIUT – QPDNJ

KËSHILLI DREJTUES I UNIVERSITETIT “HAXHI ZEKA” THEMELON QENDRËN PËR PAQE DHE TË DREJTAT E NJERIUT – QPDNJ

Në mbledhjen e mbajtur në datë 29 shkurt 2024, Këshilli Drejtues i universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, me propozim të rektorit, prof.dr. Armand Krasniqi, ka themeluar Qendrën për Paqe dhe të Drejtat e Njeriut – QPDNJ.
Qëllimi i QPDNJ është përmirësimi dhe avancimi i njohurive në fushën e të drejtave të njeriut, të drejtës humanitare, të drejtës sociale dhe ekonomike/biznesore, barazisë gjinore, zhvillimit të demokracisë, vendosjes së shtetit ligjor dhe shoqërisë civile në Republikën e Kosovës dhe në vendet e tjera të krijuara gjatë tranzicionit nga autokracia në demokraci janë qëllimet kryesore të QPDNJ-së.
QPDNJ do të rrisë ndërgjegjësimin e studentëve, personelit akademik e jo akademik dhe të gjithë qytetarëve për rëndësinë dhe shtrirjen e idesë së të drejtave të njeriut dhe lirive individuale si dhe të krijojë një klimë për vlerësimin e plotë të tyre. Fushëveprimtaria e QPDNJ shtrihet në arsim, shkencë, promovim publik të idesë së të drejtave të njeriut, ofrimin e ndihëms ligjore, shërbime për institucione qeveritare dhe jo qeveritare, mbështetje të punës vullnetare e të ngjashme.
Në dokumentin e draftuar për QPDNJ vizioni i saj është: “Ndërtimin e paqes, mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut duke i avancuar dhe promovuar metodat e përshatashme të zgjidhjes së konflikteve në nivel individual, grupor dhe politik. Qendra do të mbështesë përfshirjen e vetëdijshme në anëtarësim në Bashkimit Evropian si një projekt me vlerë për paqen dhe për marrjen e përgjegjësisë për fatin e përbashkët të njerëzimit në planetin Tokë. Misioni i QPDNJ është: ndërtimi dhe fuqizimi i kapaciteteve njerëzore, projektimi dhe zbatimi i iniciativave të personalit akademik, administrativ studentëve, qytetarëve dhe shoqërisë civile për angazhim më të fuqishëm drejt ndryshimeve pozitive sociale në sferën e krijimit dhe forcimit kontributit akademik – universitar dhe sundimit të ligjit.

Universiteti “Haxhi Zeka” është i përkushtuar të punojë për avansimin e dinjitetit, lirisë, drejtësisë dhe sigurisë nëpërmjet marrëdhënieve të bashkëpunimit dhe edukimit transformues për paqe dhe për të drejta të njeriut.

UPRAVNO VIJEĆE UNIVERZITETA “HAXHI ZEKA” OSNIVA CENTAR ZA MIR I LJUDSKA PRAVA – CMLJP

Na sjednici održanoj 29. februara 2024. godine Upravno vijeće Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći, na prijedlog rektora prof.dr. Armand Krasniqi, osnovalo je Centar za mir i ljudska prava – CMLJP.
Svrha CMLJP-a je poboljšanje i unapređenje znanja iz oblasti ljudskih prava, humanitarnog prava, socijalnog i ekonomskog/poslovnog prava, rodne ravnopravnosti, razvoja demokratije, uspostavljanja vladavine prava i civilnog društva u Republici Kosova, i drugim zemljama koje su nastale tokom tranzicije iz autokratije u demokratiju.
CMLJP će povećati svijest studenata, akademskog i neakademskog osoblja i svih građana o značaju i proširenju ideje ljudskih prava i individualnih sloboda, kao i stvaranje klime za njihovo puno uvažavanje. Područje djelovanja CMLJP proteže se na obrazovanje, nauku, javno promicanje ideje ljudskih prava, pružanje pravne pomoći, usluge za vladine i nevladine institucije, podršku dobrovoljnom radu i sl.
U dokumentu koji je izrađen za CMLJP, vizija ovog centra je: „Izgradnja mira, zaštita i promocija ljudskih prava i sloboda kroz unapređenje i promoviranje odgovarajućih metoda rješavanja sukoba na individualnom, grupnom i političkom nivou“. Centar će podržati svjesno uključivanje članstvom u Evropskoj uniji kao vrijedan projekat za mir i preuzimanje odgovornosti za zajedničku sudbinu čovječanstva na planeti Zemlji. Misija CMLJP je: Izgradnja i jačanje ljudskih kapaciteta, osmišljavanje i implementacija inicijativa akademskog osoblja, administrativnog osoblja, studenata, građana i civilnog društva za snažniji angažman ka pozitivnim društvenim promjenama u sferi stvaranja i jačanja akademsko-univerzitetskog doprinosa i vladavine zakona.

Univerzitet “Haxhi Zeka” je posvećen radu s ciljem unapređenja dostojanstva, slobode, pravde i sigurnosti kroz odnose saradnje i transformativno obrazovanje za mir i ljudska prava.

THE STEERING COMMITTEE OF THE UNIVERSITY “HAXHI ZEKA” ESTABLISHES THE CENTER FOR PEACE AND HUMAN RIGHTS – CPHR
In the meeting held on February 29, 2024, the Steering Committee of the “Haxhi Zeka” University in Peja, at the proposal of the rector, prof. Dr. Armand Krasniqi founded the Centre for Peace and Human Rights – CPHR.
The purpose of the CPHR is to improve and advance knowledge in the fields of human rights, humanitarian law, social and economic/business law, gender equality, the development of democracy, the establishment of the rule of law and civil society in the Republic of Kosovo and in the other countries created during the transition from autocracy to democracy are the main goals of the CPHR.
CPHR will raise the awareness of students, academic and non-academic personnel, and all citizens about the importance and scope of the idea of human rights and individual freedoms and create a climate for their full appreciation. The activities of CPHR extend to education, science, public promotion of the idea of human rights, provision of legal aid, services for governmental and non-governmental institutions, support of voluntary work, and similar.
In the document drafted for the CPHR, its vision is: “Building peace, protecting and promoting human rights and freedoms by advancing and promoting appropriate conflict resolution methods at the individual, group and political level.” The Centre will support conscious involvement in membership of the European Union as a valuable project for peace and for taking responsibility for the common destiny of humanity on planet Earth. The mission of CPHR is: “Building and strengthening human capacities, designing and implementing initiatives of academic staff, administrative staff, students, citizens, and civil society for stronger engagement towards positive social changes in the sphere of creating and strengthening academic – university contribution and governance of the law”.

The university “Haxhi Zeka” remains committed to working for the advancement of dignity, freedom, justice, and security through cooperative relations and transformative education for peace and human rights.

Translate »