Grupet për ligjërata dhe ushtrime

Grupet e Ligjëratave Viti i parë :

Grupet e Ligjëratave Viti i dytë:

Grupet e Ligjëratave Viti i tretë:

Grupet e Ligjëratave Viti i katërt:


 

Grupet e Ushtrimeve, Viti I (Parë) :

Grupet e Ushtrimeve Viti II (Dytë) :

Grupet e Ushtrimeve Viti III (Tretë) :

Grupet e Ushtrimeve Viti IV (Katërt) :