Zgjedhjet studentore 2021

Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ

1.Vendimi i KD-së për shpalljen e Zgjedhjeve të Përgjithshme Studentore 2021;

2. Vendimi i KD-së për konstituim

3.Vendimi i KD-së për emerimin e anëtarëve të KQZ-së

4. Dinamika e Procesit të Zgjedhjeve Studentore 2021 në UHZ;

5. Vendim – Themelohen Komisionit Zgjedhore në Fakultete

6. Vendim i KQZ-së për çertifikimin e organizatave studentore

7. Vendim i KQZ-së për hedhjen e shortit

8. Vendim – Aprovohet Manuali i udhëzimeve për votim për studentet e UHZ-së

9. Vendim i KQZ-së për hapjen e thirrjes për aplikim të vëzhguesve studentë dhe të tjerë

10. Vendim – Çertifikohen vezhguesit studentë nga organizatat studentore RS-HZ dhe USSH

11. Vendim – Aprovohet publikimi i listës së studentëve me të drejtë vote në UHZ

12.Listat të studentëve me të drejtë vote

13. Vendim – Aprovohet formati zyrtarë i listave të kandidatëve për Këshilla dhe Parlament Studentor

14. Vendim – Aprovohet kërkesa e USSH-së për shtyrje të afatit për dorëzim të listave për Këshilla dhe Parlament Studentor

15. Vendim – Aprovohet pjesërisht ankesa e organizates studentore RS-HZ

Njoftim me rëndësi nga KQZ

16. Vendim – Aprovohet dizajni i fletëvotimeve për zgjedhjet e studentëve ne UHZ

17. Vendim – Përgaditja e pesë vendvotimeve në njesi akademike të bëhet me datë 25.05.2021

18. Vendim- Aprovohet si e bazuar ankesa e organizates studentore RS-HZ

19. Vendim- Miratohet listat e kandidateve nga organizatat studentore RS-HZ dhe USSH

20. Listat përfundimtare të kandidatëve për Parlament Studentor dhe Këshille Studentore

21. Rezultatet preleminare nga KQZ, për Zgjedhjet Studentore 2021 

22. Rezultatet përfundimtare nga KQZ, për Zgjedhjet Studentore 2021 për Parlament të Studentëve

23. Rezultatet përfundimtare nga KZQ, për Zgjedhjet Studentore 2021 për Këshille Studentore

24. Mandatet për Parlament të Studentëve

25. Mandatet për Këshill të Studentëve – Fakulteti Biznesit

26. Mandatet për Këshill të Studentëve – Fakulteti Juridik

27.  Mandatet për Këshill të Studentëve – Fakulteti MTHM

28. Mandatet për Këshill të Studentëve – Fakulteti Agrobiznesit

29. Mandatet për Këshill të Studentëve – Fakulteti Arteve

30. Mandatet e përgjithshme për Parlament dhe Këshille të Studentëve