Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë listohet për 1574 vende më mirë në webometrics.info

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë listohet për 1574 vende më mirë në webometrics.info

Suksesi i radhës për Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë është ngritja në listën e rangimeve botërore të universiteteve, dhe kjo për jo më pak se 1574 vende më mirë se sa në vitin e kaluar. Ky sukses vjen falë punës së palodhshme të menaxhmentit, stafit akademik dhe administrativ.

Universiteti “Hazhi Zeka” në Pejë po dëshmon se është universitet serioz, i cili ka për qëllim avancimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies, duke siguruar jo vetëm staf profesional por edhe kushte më të mira infrastrukturore.

Web Ranking ose Webometrics është renditja më e madhe akademike e institucioneve të arsimit të lartë, i cili realizohet për të gjitha universitetet botërore nga Cybometrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC).

Translate »