Anëtarët e TK-së

ENGELBERT ZEFAJ
Kryesues i Trupës Këshilldhënese
engelbert.zefaj@rks-gov.net
CV
Drejtor i Kulturës në Komunën e Pejës
URATA AGAGJYSHI
Zëvendës Kryesuese e Trupës Këshilldhënëse
urata.agagjyshi@yee.org.tr
CV
DRITA KADRIU
Anëtare e Trupës Këshilldhënese
dritakadriu@gmail.com
CV
 
BESIM AVDIMETAJ
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
besim.avdimetaj@rks-gov.net
CV
Drejtor i Arsimit në Komunën e Pejës
XHEVDET SAHATXHIJA
Anëtare e Trupës Këshilldhënese
xhevdet.sahatxhija@gmail.com
CV

 

DARDAN SELIMAJ
Anëtare e Trupës Këshilldhënese
dardanselimaj@gmail.com
CV

 

 

ELMAZE NURA
Anëtare e Trupës Këshilldhënese
elmaze.nura@uni-pr.edu
CV
Fakulteti i Arteve UP

 

 

VETON MUJAJ
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
veton.mujaj@syriivizionit.org
CV
FAIK ZEKAJ
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
faik.zekaj@rks-gov.net
CV
Elbert Krasniqi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
elbertk@gmail.com
CV
Vullnet Sanaja
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
vullnetsanaja@anibar.com
CV
NESHAD ASLLANI
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
neshadasllani@gmail.com
CV
Health Center of Excellence – HCE
SYZANE BAJA
Anëtar e Trupës Këshilldhënese
s.baja@solidar-suisse-kos.org
CV
Swiss Solidar
ERMAL PANDURI
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
ermalpanduri@dukagjini.com
CV
Drejtor Menagjerial në RTV Dukagjini
JEHONA GASHI
Anëtare e Trupës Këshilldhënese
jehonagashi02@gmail.com
CV
Gazetare