Takim virtual me Universitetin ‘’Fan S. Noli’’ Korçë

Takim virtual me Universitetin ‘’Fan S. Noli’’ Korçë

Universiteti ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, i përfaqësuar nga Prof. Dr. Ibish Mazreku – Prorektor për
Bashkëpunim Ndërkombëtarë dhe Ngritje të Cilësisë, ka organizuar takim koordinues online për
detajim të formave të bashkëpunimit në mes të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë dhe Universitetit
‘’Fan S. Noli’’, Korçë.
Në kuadër të këtij takimi, janë diskutuar format e propozuara të bashkëpunimit si në vijim:

 1. WORKSHOP i përbashkët me temë:
  “ZHVILLIMI I SEKTORIT TË BIMËVE MEDICINALE DHE AROMATIKE DHE NDIKIMI
  QË SJELL KY SEKTOR NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT MALOR”
 • Organizues Universiteti “Haxhi Zeka”
 • Koordinatorë UNIKO: Dr. Ilir Sosoli (ilir_sosoli@yahoo.com )
  Msc. Aldona Minga ( aminga@unkorce.edu.al )

Aktiviteti fokusohet kryesisht në mbledhjen dhe tregtimin e bimëve medicinale dhe aromatike
që përfaqësojnë një burim të rëndësishëm të jetesës për një numër të konsiderueshëm të
banorëve që jetojnë afër zonave pyjore, dhe në rritjen e vlerës së diversitetit biologjik të
pyjeve dhe parqeve të mbrojtura.
Diversifikimi i ekonomisë rurale si një formë të qëndrueshme ekonomikisht dhe ekologjikisht,
është e një rëndësie parësore për përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve në zona të
ndryshme të territorit. Për shkak të përdorimit, mbledhjes dhe përpunimit të bimëve
medicinale, ka sjell që të ardhurat nga zhvillimi i kësaj industrie mund të ndikojnë ndjeshëm
në ekonominë e komunitetit rural në gjithë territorin. Të operuarit si një palë e interesuar në
këtë sektor jo vetëm që shërben si një burim shtesë i të ardhurave për komunitetin rurale, por
gjithashtu ndihmon të rinjtë të punësohen në këto zona dhe të zhvillojnë territoret e tyre
rurale. Për më tepër, për të rritur ndërgjegjësimin e brezit të ri mbi mundësitë e ofruara dhe
“kompetencat sipërmarrëse” më të kërkuara në treg.
Objektivi kryesor konsiston në promovimin e sektorit të bimëve medicinale dhe aromatike të
bazuara në zhvillimin e turizmit malor dhe gjithashtu do të paraqesë strategji të ndryshme që
mund të përdoren për të integruar turizmin dhe bimët medicinale, në mënyrë që të edukojmë
dhe transferojmë njohuritë e duhura për ato.
Rezultatet e pritura:

 • Identifikimi i një forme të re të turizmit bazuar në bimët medicinale dhe aromatike, si
  një mundësi e re për promovimin e turizmit
 • Promovimi i mënyrës së arritjes së një integrimi disiplinor midis hapësirës, mjedisit
  dhe zhvillimit të turizmit që bazohet në burimet e bimëve medicinale dhe aromatike
 • Sigurimi i strategjive dhe rekomandimeve që janë të dobishme për institucionet
  publike në mënyrë që të mbështesin një sektor me potenciale të mëdha të papërdorura.
 • Transferimi i njohurive dhe arsimimit tek të rinjtë në lidhje me aktivitetet dhe
  strategjitë që mund të integrojnë botanikën dhe turizmin
 • Motivimi i individëve të rinj dhe grave nga zonat rurale që të përfshihen në këtë formë
  të turizmit, të përmirësojnë jetën e tyre dhe të qëndrojnë në territoret e tyre
 • Inkurajimi i diversifikimit të ekonomisë rurale në një mënyrë të qëndrueshme si një
  mjet thelbësor për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe uljen e nivelit të varfërisë.
  • Promovimi dhe ruajtja e traditës në rajon:
 • Promovimi i kulturës, ushqimit, trashëgimisë dhe turizmit natyror
 • Sigurimi i informacionit mbi speciet e egra të bimëve medicinale që gjenden në rajon
  dhe përdorimi i tyre për shëndet dhe shëndet
 • Inkurajimi i një qasje të integruar që nuk është i njohur në rajone të tjera, duke u
  përpjekur të kënaqni turistët që janë të interesuar në botanikë, bimë medicinale dhe
  mjekësi tradicionale
 1. KONFERENCË e përbashkët mbi “Agobiznesin”
 • Organizues Universiteti “Haxhi Zeka
 • Bashkëorganizator Univversiteti “Fan S. Noli”
  Koordinator UNIKO: Dr. Benita Stavre (bstavre@unkorce.edu.al )
  Prof.as.dr. Ledina Alolli (lalolli@unkorce.edu.al )
  Prof.as.dr. Gjergji Mero ( gjmero@yahoo.com )
 1. KONFERENCË STUDENTORE
  “SFIDAT E BIZNESIT NË EPOKËN DIGJITALE”
 • Organizues Fakulteti i Ekonomisë Universiteti “Fan S. Noli”
 • Thirrja:
  https://www.iett.al/wp-content/uploads/2021/05/Thirrje-per-kumtesa.pdf
 • Koordinatorë: Prof.as.dr. Ledina Alolli (lalolli@unkorce.edu.al )
  Prof.as.dr. Esmeralda Shkira (epolena@unkorce.edu.al )
 1. FORUMI mbi TURIZMIN (draft- aktivitet tashmë i iniciuar nga UNIKO)
 • Organizator Departamenti i Marketing- Turizmit, Fakulteti i Ekonomisë,
  Universiteti “Fan S. Noli”
 • Koordinatorë: Prof.as.dr. Ledina Alolli (lalolli@unkorce.edu.al )
  Prof.as.dr. Esmeralda Shkira (epolena@unkorce.edu.al )
Please follow and like us: