Statistikat e studentëve

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2020/2021.

Studentët sipas fakulteteve

Fakulteti F M Gjithsej
Fakulteti I Biznesit 1516 2114 3630
Fakulteti Juridik 1258 1867 3125
Fakulteti I Menaxhimit në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis 333 930 1263
Fakulteti I Agrobiznesit 298 423 721
Fakulteti I Arteve 97 129 226
Gjithsej sipas gjinisë 3502 5463 8965

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2019/2020.

Studentët e diplomuar sipas Fakulteteve
Fakulteti F M Gjithsej
Fakulteti I Biznesit 2066 1073 3139
Fakulteti Juridik 691 425 1116
Fakulteti i MTHM 333 310 643
Fakulteti i Agrobiznesit 122 86 208
Fakulteti i Arteve 33 34 67
Gjithsej sipas gjinisë 3245 1928 5173

Në përpunim …