Statistikat e studentëve

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2018/2019.

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e Biznesit
Fakulteti F M Gjithsej sipas fakultetit
Fakulteti i Biznesit 2956 3479 6435
Fakulteti Juridik 1568 2083 3651
Fakulteti MTHM 717 1139 1856
Fakulteti i Agrobiznesit 323 465 788
Fakulteti i Arteve 103 144 247
 Gjithsej sipas gjinisë 5667 7310 12977

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e Biznesit
Departamenti F M Gjithsej sipas departamentit
Administrim Biznesi – Bachelor 897 1382 2279
Administrim Biznesi Gjuhë boshnjake  – Bachelor 188 256 444
Kontabilitet dhe Financa – Bachelor 689 980 1669
Administrim Biznesi – Master 330 232 562
Administrim Biznesi Gjuhë boshnjake – Master 53 77 130
Kontabilitet dhe Financa  – Master 406 237 643
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore  – Master 393 315 708
Gjithsej sipas gjinisë 2956 3479 6435

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin Juridik
Departamenti F M Gjithsej sipas departamentit
Juridik i përgjithshëm – Bachelor 1404 1925 3329
Kushtetues Administrativ – Master 38 49 87
Juridiko – Penal – Master 126 109 235
Gjithsej sipas gjinisë 1568 2083 3651

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e MTHM-së
Departamenti F M Gjithsej sipas departamentit
Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri – Bachelor 612 1046 1658
Menaxhment në Turizëm – Gjuhë Boshnjake – Bachelor 32 33 65
Menaxhimi i Mjedisit – Master 73 60 133
Gjithsej sipas gjinisë 717 1139 1856

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e Agrobiznesit
Departamenti F M Gjithsej sipas departamentit
Teknologji e Prodhimit Bimor 97 171 268
Agromjedis dhe Agroekologj 91 147 238
Teknologji Ushqimore 135 147 282

Gjithsej sipas gjinisë

323 465 788

 

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e Arteve  
Departamenti F M Gjithsej sipas departamentit
Edukim i Përgjithshëm në Muzikë 41 44 85
Edukim në Muzikë 53 75 128
Edukim Artistik në Instrumente Frymore 7 18 25
Regji Filmi dhe TV 2 7 9

Gjithsej sipas gjinisë

103 144 247

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2018/2019.

Studentët e diplomuar sipas Fakulteteve
Fakulteti

Mashkuj

Femra

Gjithsej sipas fakultetit

Fakulteti i Biznesit

1764

954

2718

Fakulteti Juridik

523

321

844

Fakulteti MTHM

283

268

551

Fakulteti i Agrobiznesit

75

64

139

Fakulteti i Arteve

26

23

49

Gjithsej sipas gjinisë

2671

1630

4301

Studentët e diplomuar sipas departamenteve të Fakultetit të Biznesit
FAKULTETI I  BIZNESIT – Departamentet

Mashkuj

Femra

Gjithsej sipas departamentit

Administrim Biznesi – bachelor

620

284

904

Administrim Biznesi Gjuhë boshnjake  – bachelor

189

178

367

Kontabilitet dhe Financa – bachelor

561

279

840

Administrim Biznesi – Master

144

77

221

Administrim Biznesi Gjuhë boshnjake – Master

53

48

101

Kontabilitet dhe Financa  – Master

133

57

190

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore  – Master

64

31

95

Gjithsej sipas gjinisë

1764

954

2718

Studentët e diplomuar sipas departamenteve të Fakultetit Juridik
FAKULTETI JURIDIK  – Departamentet

Mashkuj

Femra

Gjithsej sipas departamentit

Juridik i përgjithshëm – Bachelor

501

292

793

Kushtetues Administrativ – Master

12

6

18

Juridiko – Penal – Master

10

23

33

Gjithsej sipas gjinisë

523

321

844

Studentët e diplomuar sipas departamenteve të Fakultetit MTHM
FAKULTETI I MTHM – Departamentet

Mashkuj

Femra

Gjithsej sipas departamentit

Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri – Bachelor

258

247

505

Menaxhment në Turizëm – Gjuhë Boshnjake – Bachelor

12

10

22

Menaxhimi i Mjedisit – Master

14

12

26

Gjithsej sipas gjinisë

284

269

553

Studentët e diplomuar sipas departamenteve të Fakultetit të Agrobiznesit
FAKULTETI I AGROBIZNESIT – Departamentet

Mashkuj

Femra

Gjithsej sipas departamentit

Teknologji e Prodhimit Bimor

28

23

51

Agromjedis dhe Agroekologji

14

23

37

Teknologji Ushqimore

33

18

51

Gjithsej sipas gjinisë

75

64

139

Studentët e diplomuar sipas departamenteve të Fakultetit të Arteve
FAKULTETI I ARTEVE – Departamentet

Mashkuj

Femra

Gjithsej sipas departamentit

Edukim në Muzikë

9

8

17

Edukim i Përgjithshëm  në Muzikë

16

15

31

Edukim Artistik në Instrumente Frymore

1

0

1

Gjithsej sipas gjinisë

26

23

49

Në përpunim …