Statistikat e studentëve

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2018/2019.

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e Biznesit
Fakulteti F M Gjithsej sipas fakultetit
Fakulteti i Biznesit 2112 3259 5371
Fakulteti Juridik 1431 1975 3406
Fakulteti MTHM 647 1054 1701
Fakulteti i Agrobiznesit 232 327 559
Fakulteti i Arteve 89 128 217
 Gjithsej sipas gjinisë 4511 6743 11254

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2018/2019.

Studentët e diplomuar sipas Fakulteteve
Fakulteti

M

F

Gjithsej sipas fakultetit

Fakulteti i Biznesit 988 1861 2849
Fakulteti Juridik 358 591 949
Fakulteti MTHM 279 296 575
Fakulteti i Agrobiznesit 65 94 159
Fakulteti i Arteve 27 29 56

Totali

1717 2871 4588

Në përpunim …