Statistikat e Fakultetit të Biznesit

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e Biznesit

Departamenti F M Gjithsej
Administrim Biznesi – Bachelor 764 1382 2146
Administrim Biznesi Gjuhë boshnjake- Bachelor 103 291 394
Kontablitet dhe Financa – Bachelor 550 1022 1572
Administrim Biznesi – Master 169 152 321
Administrim Biznesi Gjuhë boshnjake – Master 41 66 107
Kontablitet dhe Financa 299 211 510
Menaxhimi I Burimeve Njerëzore – Master 186 135 321
TOTAL 2112 3259 5371

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2018/2019.

 Departamenti F M Gjithesj
Administrim Biznesi – Bachelor 644 291 935
Administrim Biznesi Gjuhë boshnjake- Bachelor 198 181 379
Kontablitet dhe Financa – Bachelor 577 282 859
Administrim Biznesi – Master 148 82 230
Administrim Biznesi Gjuhë boshnjake – Master 61 52 113
Kontablitet dhe Financa – Master 150 58 208
Menaxhimi I Burimeve Njerëzore – Master 83 42 125
TOTALI 1800 988 2788