Statistikat e Fakultetit të Biznesit

Studentët sipas departamenteve në Fakultetin e Biznesit – studimet baçëlor

Departamenti – Baçëlor Femra Meshkuj Gjithsej
Administrim Biznesi 471 748 1219
Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake 51 101 152
Kontabilitet dhe Financa 298 618 916
Menaxhim Biznesi 100 120 220
Menaxhim Biznesi – Gjuhë boshnjake 18 27 45
Gjithsej sipas gjinisë 938 1614 2552

Studentët sipas departamenteve në Fakultetin e Biznesit – studimet master

Departamenti – Master Femra Meshkuj Gjithsej
Administrim Biznesi 152 150 302
Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake 29 39 68
Kontabilitet dhe Financa 179 147 326
Menaxhim I Burimeve Njerëzore 127 106 233
Menaxhim Biznesi 76 44 120
Menaxhim Biznesi – Gjuhë boshnjake 15 14 29
Gjithsej sipas gjinisë 578 500 1078

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2019/2020.

Departamenti – baçëlor F M Gjithsej
Adminstrim Biznesi 695 311 1006
Administrim Biznesi – Gjuhë Boshnjake 203 186 389
Kontabilitet dhe Financa 616 297 913
Gjithsej sipas gjinisë 1514 794 2308

Departamenti – Master F M Gjithsej
Adminstrim Biznesi 165 90 255
Administrim Biznesi – Gjuhë Boshnjake 63 63 126
Kontabilitet dhe Financa 201 69 270
Menaxhim i Burimeve Njerëzore 123 57 180
Gjithsej sipas gjinisë 552 279 831