fbpx
Rezultatet e provimit pranues bachelor dhe master për vitin akademik 2017/2018

Rezultatet e provimit pranues bachelor dhe master për vitin akademik 2017/2018

Rezultatet e provimit pranues bachelor dhe master për vitin akademik 2017/2018

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas pikave A. dhe B. të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

Fakulteti i Biznesit Bachelor

Administrim Biznesi 

Kontabilitet dhe financa

Administrim Biznesi – gjuhë boshnjake

Fakulteti i Biznesit Master

Kontabilitet dhe financa

Administrim Biznesi – gjuhë boshnjake

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Fakulteti Juridik

Juridik i përgjithshëm 

Juridiko Penal

Fakulteti MTHM

Menaxhment në Turizem dhe Hotelieri

Menaxhim në Turizem – gjuhë boshnjake

Fakulteti i Agrobiznesit

Teknologjia e Prodhimit Bimorë

Agromjedis dhe Agroekologji

Teknologjia Ushqimore

Fakulteti i Arteve

Edukim i Përgjithshëm në Muzikë

Edukim në Muzikë

Edukim Artistik në Instrumente Frymore

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave nga fakulteti përkatës.

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet sipas fakulteteve sipas këtij orari:

Fakulteti i Biznesit , prej datës 04.09.2017 dhe 05.09.2017 prej orës 09:00-15:00

Fakulteti i Menaxhimit të Turizmit, Hotelerisë dhe Mjedisit,prej datës  04.09.2017 deri 05.09.2017 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin e Biznesit)

Fakulteti Juridik, prej datës 06.09.2017 deri 07.09.2017 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)

Fakulteti i Agrobiznesit, prej datës 06.09.2017 deri 07.09.2017 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)

Fakulteti i Arteve , prej datës 06.09.2017 deri 07.09.2017 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)

Kandidatët e pranuar për regjistrim të paraqesin:

1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

2. Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

3. Studentët shtetas të Republikës së Kosovës që fillojnë studimet në Universitetin „Haxhi Zeka“ në Pejë, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

4. Pagesa për një semestër për studentë që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, do të jetë në lartësi prej 25 € për studime të rregullta, respektivisht 125 € për studime me korrespondencë.

linku për shkarkimin e fletpagesës për semestrin e parë

Pagesa mund të bëhet në Zyrat e Postës së Kosovës dhe në Bankë afariste me fletëparaqitje për pagesë, e cila shkarkohet dhe shtypet nga Ueb faqja e Universitetit “Haxhi Zeka” Pejë.

Please follow and like us:
Translate »