Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Universiteti Haxhi Zeka në Pejë, në bazë të nenit 41, Të rregullores nr. 02/2010, për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, njofton kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Parazgjedhjes në Shërbimin Civil në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.

Pozita: Zyrtar ekzekutiv i KD-së

Please follow and like us: