Vegza me rëndësi

Institucionet Qendrore

Presidenca e Republikës së Kosovës

Kuvendi i Republikës së Kosovës

Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës

Ministria e Administratës Publike

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Diasporës

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Financave

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit

Ministria e Integrimit Evropian

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Punëve të Jashtme

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Ministria e Zhvillimit Rajonal

Ministria për Komunitete dhe Kthim

Administrata Tatimore e Kosovës

Agjencia e Statistikave të Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës

Agjencia Kosovare e Privatizimit

Agjencia Kosovare e Pronës

Agjencia kundër Korrupsionit

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Akademia e Drejtësisë

Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Avokati i Popullit

Dogana e Kosovës

Gazeta Zyrtare

Gjykata Kushtetuese e Kosovës

Inspektorati Policor i Kosovës

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës per Sherbimin Civil te Kosovës

Këshilli Prokurial i Kosovës

Komisioni i Pavarur për Media

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Oda Ekonomike e Kosovës

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Policia e Kosovës

SISTEMI PROKURORIAL

Qendra Klinike Universitare e Kosovës

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm

Komunat në Republikën e Kosovës

Komuna e Deçanit

Komuna e Dragashit

Komuna Ferizaj

Komuna e Fushë Kosovës

Komuna e Gjakovës

Komuna e Gjilanit

Komuna Gllogovc

Komuna e Graçanicës

Komuna Hani i Elezit

Komuna e Istogut

Komuna e Junikut

Komuna e Kamenicës

Komuna e Kaçanikut

Komuna e Klinës

Komuna e Kllokotit

Komuna Leposaviq

Komuna e Lipjanit

Komuna e Malishevës

Komuna e Mamushës

Komuna e Novobërdës

Komuna e Obiliqit

Komuna e Parteshit

Komuna e Podujevës

Komuna e Pejës

Komuna e Prishtinës

Komuna e Prizrenit

Komuna e Rahovecit

Komuna Ranillug

Komuna e Shtërpces

Komuna e Shtimes

Komuna Skënderaj

Komuna e Suharekës

Komuna e Vitisë

Komuna e Vushtrrisë

Komuna Zubin Potok

Komuna Zveçan

Mitrovicë e Jugut

Institucionet Ndërkombëtare

OSBE – Misioni në Kosovë

BE – Bashkimi Evropian

European Union Special Representative in Kosovo

UN-HABITAT

KFOR

UNMIK – Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

KE – Këshilli i Evropës

Zyra Civile Ndërkombëtare

UNDP – Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

IOM – Organizata Ndërkombëtare për Migrim