Konstituohet përbërja e re e Këshillit Drejtues të UHZ

Konstituohet përbërja e re e Këshillit Drejtues të UHZ

Këshilli Drejtues i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, sot me datë 02.06.2021, ka mbajtur takimin e parë konstituiv me anëtarët e rinj të emëruar nga Ministria e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, me përbërjen si në vijim:

 1. Dr. Sc. Majlinda Belegu – anëtare e emëruar nga MAShTI;
 2. Dr. Sc. Emine Abdyli – anëtare e emëruar nga MAShTI;
 3. Dr. Sc. Mersiha Kalač Kačamaković – anëtar e emëruar nga MAShTI;
 4. Prof. Asoc. Dr. Agim Rysha – anëtar i emëruar nga Senati i UHZ-së;
 5. Msc. Gentiana Gega – anëtare e emëruar nga Senati i UHZ-së;
 6. Prof. Ass. Dr. Fisnik Morina – anëtar i emëruar nga Senati i UHZ-së;
 7. Prof. Dr. Fadil Millaku, Rektor i UHZ-së – anëtar ex-officio;
 8. Msc. Astrit Ademaj, Sekretar i Përgjithshëm i UHZ-së – anëtar ex-officio;
  Në bazë të Rregullorës për Punën e Këshillit Drejtues të UHZ-së nr. ref 01-1170/13 të datës 13.11.2013, u bë zgjedhja e kryesuesit dhe zëvendëskryesuesit të Këshillit Drejtues të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, si në vijim:

  Dr. Sc. Majlinda Belegu, kryesuese e KD-së
  Dr. Sc. Mersiha Kalač Kačamaković, zëvendëskryesuese e KD-së
Please follow and like us: