fbpx

Konkurs për staf akademik

Me bazë në nenin 8 të Ligjit të Punës nr. 03/L-212, UA nr. 07/2017 Për Rregullimin e
Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, nenit 26 të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të
Kosovës nr. 04/L-037, nenin 169, 170, 171, 172, 173, 174, të Statutit të Universitetit “Haxhi
Zeka” në Pejë nr. 04-V-622, Rregulloren për të Ardhurat Personale të Universitetit “Haxhi
Zeka” në Pejë ref. nr. 1944/16, e dt. 05.10.2016, Rregulloren për Procedurën Vlerësuese për
Zgjedhjen dhe Avancimin e Personelit Akademik në UHZ, nr. 772, dt. 16.06.2014, Senati i
Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 11.12.2018, nxjerri
vendim sipas të cilit:

UNIVERSITETI “HAXHI ZEKA’’ në Pejë

shpall
K O N K U R S

për rizgjedhjen e personelit akademik të rregullt

Konkursi ne gjuhen shqipe

Konkursi ne gjuhen serbe

Please follow and like us:
Translate »