fbpx
KONKURS për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2021-2022

KONKURS për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2021-2022

K O N K U R S
për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2021-2022

Bursa universitare ndahen për studentët e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë në nivelet e studimeve Bachelor dhe Master .

I, Për fitimin e bursës universitare studentët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

  1. Të jenë studentë të rregullt të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë;
  2. Të jenë studentë të vitit të dytë e më lartë;
  3. Të mos kenë vit të përsëritur të studimeve;
  4. T’i kenë dhënë të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në afatin e shtatorit;
  5. Të kenë notë mesatare të studimeve më së paku 9.0 (nëntë pikë zero).
  6. Studentët në Fakultetin e Arteve duhet të kenë mesataren së paku 9.5 (nëntë pikë pesë).

Konkursi

Translate »