KONKURS

PËR REKRUTIMIN E KADETËVE PËR SHKOLLIM NË AKADEMINË E FORCAVE AJRORE DHE AKADEMINË USHTARAKE – WEST POINT TË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS


Afati i konkurrimit:
Konkursi është i hapur prej 22.10.2019 deri me 04.11.2019.
Ministria e Mbrojtjes iu shërben të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet e të gjithë kandidatëve të interesuar pa dallim gjinie, race dhe përkatësie etnike.
Konkursi dhe formularët për aplikim janë në dispozicion në Komandën e Forcave Tokësore dhe në web-faqen e Ministrisë së Mbrojtjes, https://mod.rks-gov.net
Për informata plotësuese, mund të kontaktoni edhe në 038-603-355.

Please follow and like us: