Buletini nr. 9

Buletini nr. 9 për Fakultetin e Biznesit i konkursit për iemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 14.11.2019, me nr. ref. 2956.
Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 9 për Fakultetin e Biznesit të datës 26.12.2019, me nr. ref. 3547 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 9