Buletini nr. 14

Buletini nr. 14 për konkursin emërimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 18.11.2020, me nr. ref. 2339.
Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 14 të datës 06.01.2021, me nr. ref. 019/2021 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

BULETINI nr. 14

Please follow and like us: