Buletini nr. 13

Buletini nr. 13 për konkursin riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 18.11.2020, me nr. ref. 2340.
Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 13 të datës 05.01.2021, me nr. ref. 007/2021 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 13

Please follow and like us: