ANEKS i datës 05.06.2019 të BULETINIT NR. 8

ANEKS i datës 05.06.2019 të BULETINIT NR. 8 të konkursit për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 05.04.2019, me nr. ref. 811.

Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në ANEKSIN e datës 05.06.2019 të BULETINIT NR. 8 , me nr. ref. 1402/2019 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

ANEKS i datës 05.06.2019 të BULETINIT NR. 8